– Vi klarar inte ett så exceptionellt tryck vecka efter veckan utan att ha tillräckligt med vårdplatser. Visst har det varit hög belastning tidigare, men aldrig på den här nivån och inte under så lång tid, säger Maria Joelsson, en av de specialistläkare som står bakom brevet till landstingsdirektören i Norrbotten.

Runt 20–25 av vårdplatserna har hållits stängda på medicinkliniken under det senaste året, vilket motsvarar cirka 15 procent av platserna.

Det är framför allt brist på sjuksköterskor som gör att alla vårdplatser inte kan användas men även genomförda neddragningar har medfört att det saknas marginaler vid hög arbetsbelastning.

– Vi jobbar under en ständig press att skriva hem patienter allt tidigare, och självfallet medför det risker för patientsäkerheten. Den platsbrist som vi har nu kan inte beskrivas på annat sätt än katastrofartad. Nu hoppas vi att landstinget gör allt som är möjligt för att underlätta situationen, säger Maria Joelsson.

Landstingsdirektör Mats Brännström säger att landstinget känner till problemen.

– Det blir inte enklare av att belastningen på vårdavdelningarna brukar vara extra hög den här tiden på året. Vi har inget annat val än att anpassa antalet vårdplatser till de bemanningsmöjligheter som finns.

– Nu har jag gett i uppdrag till berörda divisionschefer för läns- och närsjukvård att skyndsamt föreslå åtgärder. Det finns åtgärder mot sköterskebristen på längre sikt som vi måste titta på och på kort sikt kan det handla om kompetensväxling mellan yrkesgrupperna för att avlasta sköterskorna, säger Mats Brännström.

Kan det bli aktuellt med hyrsjuksköterskor?

– Det vill vi försöka undvika – av samma skäl som för hyrläkare, att det inverkar negativt på kontinuiteten i vården. Min bild är också att sjuksköterskebristen nått en nivå när det blivit svårt att hyra in sköterskor på kontrakt.

Mats Brännström pekar även på problematiken med patienter som är färdigbehandlade och utskrivningsklara men där berörd kommun inte har beredskap att ta över vården.

I genomsnitt vårdas ett 40-tal patienter i den kategorin vid Sunderby sjukhus, vilket motsvararar minskningen av antalet vårdplatser.