Studien som var EU-finansierad och leddes från Karolinska institutet omfattade över 11 000 skolelever från nära 170 skolor i tio EU-länder. I studien hade elevernas skolor slumpmässigt valts ut till antingen att införa en av tre självmordsförebyggande modeller, eller att ingå i en kontrollgrupp. De tre självmordsförebyggande metoderna var:

  • En amerikansk metod genom vilken lärare och annan skolpersonal får träning i att känna igen suicidalt beteende och motivera elever till att söka hjälp.
  • En klassrumsscreening, där psykiatrer, psykologer och kuratorer identifierar elever med psykisk ohälsa och behandlar dem.
  • Ett medvetandegörande program, kallat Awareness-programmet, som utvecklats av forskare vid Karolinska institutet och Columbia University i USA. Det är en metod med vilken eleverna genom korta föreläsningar, affischer i klassrumsmiljön och en mer omfattande broschyr att ta hem lär sig att känna igen psykisk ohälsa och att främja psykisk hälsa. Eleverna fick också delta i handledda rollspel där de fick pröva sina känslor i och lära sig bemästringsstrategier för olika svåra livssituationer som kan leda till suicidala beteenden. Sammanlagt tog utbildningsinsatsen fem timmar under fyra veckor.

I kontrollgruppen vidtogs inga åtgärder andra än att Awareness-programmets affischer sattes upp i klassrummen.

Utvärdering av studien, ett år efter avslutad insats, visade att antalet självmordsförsök och allvarliga självmordstankar med självmordsplaner var endast hälften så många som i kontrollgruppen i den elevgrupp som fick arbeta med Awareness-programmet. I de två andra grupperna, där ansvaret för elevernas psykiska hälsa enbart låg hos lärare respektive professionell vårdpersonal, var antalet detsamma som i kontrollgruppen. 

Resultatet ger starkt stöd för att Awareness-programmet, som ger eleven verktyg att få eget inflytande över sin psykiska hälsa, har god effekt för att förebygga självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos unga, enligt studiens huvudförfattare, KI-forskaren Danuta Wasserman, professor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

Studiens resultat värderas mot bakgrund av självmordsstatistiken i Sverige. Den visar att totala antalet självmord per 100 000 invånare minskar sedan ett antal år, bland såväl män som kvinnor. I åldersgruppen 15–29 år, däremot, ligger antalet självmord oförändrat på samma nivå genom åren. I ett globalt perspektiv är självmord den näst vanligaste orsaken till dödsfall i åldersgruppen 15-29 år. Endast trafikolyckor skördar fler liv i denna åldersgrupp.