Det blir allt vanligare att patienter med milda till måttliga funktionshinder efter stroke erbjuds tidigare utskrivning från sjukhuset följd av rehabilitering i hemmet. Strokevård i hemmet kräver insatser av interdisciplinära team som på olika sätt koordinerar rehabiliteringen. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har sammanställt befintlig forskning i rapporten »Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö«.

Strokevård i hemmet bedrivs i dag enligt två modeller, konstaterar SBU. Utskrivningen från sjukhuset koordineras i båda fallen av det interdisciplinära teamet, men ansvaret för själva vårdinsatserna i hemmet kan därefter antingen bibehållas av teamet själv eller delegeras till primärvård eller kommunala enheter. I det senare fallet erbjuds strokepatienten sedvanligt stöd och rehabilitering men utan fortsatt kontakt med det interdisciplinära vårdteamet.

Enligt SBU-rapporten är det bara en minoritet av sjukhusen i Sverige som låter sina interdisciplinära team fortsätta ha ansvar för hemmarehabiliteringen, trots att denna tillämpning leder till att färre äldre patienter med milda till måttliga funktionshinder efter stroke avlider eller måste ha hjälp med vardagliga behov och trots att denna handläggning visat sig kostnadseffektiv jämfört med rehabilitering på sjukhus.  

Effekterna av den andra rutinen för hemstrokevård, då de interdisciplinära teamen ansvarar för utskrivning men inte för fortsatt rehabilitering, kan inte bedömas. »Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma effekterna av metoden«, enligt SBU:s pressmeddelande.