Enkäten skickas till 6 550 specialistläkare och ST-läkare i primärvården och har som mål att kartlägga hur läkarna tycker att primärvården och vårdvalet i primärvården fungerar.

Det handlar om kvalitet och service i vården, det dagliga arbetet på vårdcentralen, landstingets styrning, vidareutbildning, kunskapsutveckling, forskning och handledning samt IT-system och beslutstöd.

Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet, har förberett enkätundersökningen tillsammans med Distriktsläkarföreningen, Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, och Sveriges yngre läkares förening. Han kallar undersökningen för »den största i sitt slag från Läkarförbundet« och syftar på såväl antalet tillfrågade som mängden frågeställningar. Han ser stora möjligheter med enkäten, särskilt om svarsfrekvensen blir hög.

Exakt hur resultatet kommer att användas och presenteras är inte bestämt. Det beror på vad som kommer fram. Resultaten kommer att användas under kanske ett års tid, med början i mars månad, då resultatet av fortbildningsdelen som görs tillsammans med SFAM ska presenteras. Fortsättningen är alltså inte planerad i detalj, men någon form av samlad rapport blir det under 2015.

– Jag tror att kartläggningen har stor potential att knuffa på i viktiga frågor, säger Svante Pettersson. 

Särskilt intressant tycker Svante Pettersson att det ska bli att se svaren på frågorna om IT-systemen. En fråga lyder »Hur tycker du att de IT-system du arbetar med fungerar?«, en aspekt som inte varit föremål för öppna jämförelser eller liknande, enligt Svante Pettersson.

– Jag är oerhört undrande över att ingen tidigare undersökt hur väl IT-systemen fungerar i de olika landstingen ur ett personalperspektiv, säger han. 

Diskussionen om primärvården har varit problemfokuserad, vilket är naturligt, menar Svante Pettersson, men enkäten kommer också att kunna bidra med kunskap om vad som karaktäriserar en primärvård som fungerar, hoppas han.

Kartläggningen är sista delen i ett uppdrag att granska vårdvalet i primärvården som Läkarförbundets fullmäktige beslutade om när vårdvalet infördes. Vårdvalet blev obligatoriskt i primärvården 2010.

Den första rapporten, som kom 2013, granskade bemanningen och visade att det saknas 1 400 läkare i primärvården och att inget landsting lever upp till målet med en fast allmänläkare per 1 500 invånare. 

I den andra rapporten, som kom våren 2014, granskades primärvårdens kostnader och produktion. Enligt den hade primärvårdens produktion, men inte dess resurser, ökat, och dessutom hade den regionala ojämlikheten ökat, till glesbygdens nackdel.

En tredje rapport i juni 2014 visade att antalet ST-läkare i primärvården hade ökat med 12 procent det senaste året, men ökningen var långt ifrån tillräcklig.

Läs tidigare artiklar:

»Kan vara en vändpunkt« Fler ST-läkare i allmänmedicin

Urholkade resurser i primärvården

LT nr 11/2013 om läkarbristen i primärvården:

Saknas: 1 400 läkare

Färre ST-läkare vid privata vårdcentraler

Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet: Det behövs en nationell handlingsplan för primärvården

Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen: Pensionsavgångar gör läkarbehovet större