Överflödet av medicinsk information på nätet, av kraftigt skiftande kvalitet, har ökat behovet av stöd för både vårdpersonal och patienter att snabbt hitta tillförlitlig kunskap utan att behöva surfa igenom mängder av potentiellt felaktig information.

Mot den bakgrunden fick Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2012 i uppdrag att utreda möjligheten att bygga upp ett nationellt hälsobibliotek på nätet som skulle samla olika slags kunskapsdokument som tidskrifter, riktlinjer, handböcker, behandlingsrekommendationer och besluts- och kunskapsstöd. En förlaga är det norska Helsebiblioteket.no, där stora delar är tillgängligt för alla kostnadsfritt.

Förutom att hälsobiblioteket skulle skapa en bättre översikt över olika källor till medicinsk kunskap genom att samla dem under samma »tak«, är tanken att hälsobibliotekets redaktion ska stå för en kvalitetsbedömning av källorna. Källor som bedöms mind-re tillförlitliga utifrån vetenskaplig nivå, klinisk relevans och tillämpbarhet i vården kan uteslutas alternativt märkas så att de blir möjliga att filtrera bort.

Om planerna på ett hälsobibliotek förverkligas kan det komma att påverka förutsättningarna för de kommersiellt drivna kunskapsstöden. För trovärdigheten är det enligt SBU viktigt att själva biblioteket och dess redaktion är oberoende av kommersiella aktörer. Däremot utesluter man inte att kommersiella kunskapsstöd, även sådana som tar betalt av användarna, skulle kunna ingå. Man anser dock att visning av reklam bör undvikas i hälsobiblioteket.

Eftersom den naturliga vägen att söka medicinsk kunskap för läkare och and-ra vårdanställda skulle bli att gå via hälsobiblioteket, kan det bli svårare för de kommersiella sajterna att klara sig om de står utanför. Vill de ingå betyder det å and-ra sidan att de kan bli tvungna att anpassa sig till bibliotekets kvalitetskrav, då kvalitetsparametern förmodligen blir den viktigaste när användare avgör vilken information de väljer att del av.

Förstudien om ett nationellt hälsobibliotek överlämnades till Socialdepartementet i april 2013.

Fler artiklar om kunskapsstöd

Kunskapsstöd på nätet – marknad som växer
Så svarar sajterna på Läkartidningens enkät
Så svarar några läkare