Rikshand­boken barnhälsovård (rhb)

Startår: 2005. Togs över av Inera 2011.

Ägare: Landstingen genom Inera.

Antal användare/besök: Ca 75 000 besök/månad. Okänd andel läkare.

Avgift: Gratis att använda.

Finansiering: Landstingen genom Inera.

Annonspolicy:

Vad finns på sajten? Målet med RHB är att främja en likvärdig och kvalitativ barnhälsovård i hela landet. RHB ger rekommendationer till stöd för professionen i det dagliga arbetet på BVC. Möjlighet ges till fördjupning genom referenslistor och länkar till exempelvis olika myndigheters webbplatser. Till texterna kopplas pedagogiskt material att använda vid BVC-besöken samt föräldrainformation. Texterna grundar sig på bästa tillgängliga evidens inom området, erfarenhetskunskap och konsensusdiskussioner.

Antal artiklar: Ca 500.

Hur sker urvalet av artikel­ämnen? Förslag kommer från användare via RHB:s e-post, och från de centrala BHV-enheterna i varje  landsting. I och med det nya barnhälsovårdsprogrammets införande har nya artiklar tillkommit för att motsvara behovet. RHB:s redaktionsråd, bestående av professionsföreträdare, går igenom samtliga förslag och gör en prioritering när det är nödvändigt.

Urval av skribenter: Skribenter och granskare utses av RHB:s redaktionsråd, ofta efter förslag från användare och BHV-enheter. Författare och granskare ska tillsammans representera expertis både inom det specifika ämnesområdet och inom barnhälsovård.

Ersättning till skribenter: 7 500 kr för en artikel på ungefär 4 A4-sidor.

Hur sker kvalitetssäkring? Författaren ombeds ange referenser för sina ställningstaganden. Texten genomgår en granskning av särskilt utvald expert och därefter av representanter från Rikshandbokens redaktionsråd. Det är alltid författaren som har det slutliga ansvaret för textens innehåll.

Hur ofta uppdateras innehållet? Författare och granskare förväntas gå igenom vilken ny kunskap som tillkommit och uppdatera/revidera texten en gång/år.

Medibas

Startår: 2013.

Ägare: Bonnier Business Publishing, tillsammans med NHI A/S, som står bakom den norska systertjänsten NEL (Norsk elektronisk legehandbog).

Antal användare/besök: Ca 2 000 användare.

Avgift: Drygt 200 kr/månad för en enskild läkare. Vårdgivare kan sluta mängdavtal.

Finansiering: Abonnemangsavgifter.

Annonspolicy:

Vad finns på sajten? Kliniska kapitel från akut till ÖNH. Varje kapitel innehåller symtomtexter, behandlingsöversikter, patientinformationstexter, illustrationer, foton och animationer, texter om prov och provsvar, sammanfattningar av nationella riktlinjer, länkar till blanketter från myndigheter, formulär och kalkylatorer samt en omfattande länksamling. Symtomtexter för både profession och patienter finns även samlade i ett särskilt kapitel.

Antal artiklar: 5 400 filer (texter, illustrationer och annat material).

Hur sker urvalet av artikel­ämnen? Ofta utifrån användarnas önskemål: det finns en funktion där användare kan ge feedback på saker som kan behöva ändras eller kompletteras. Nyheter i diagnostik eller behandling kan också föranleda helt nya texter. Beslut om nya texter sker i regel i tätt samarbete med redaktionen för NEL.

Urval av skribenter: Utkasten till texterna skrivs i regel av sajtens medicinska redaktörer, som är specialister i allmänmedicin.

Ersättning till skribenter: Beror på uppdragets omfattning.

Hur sker kvalitetssäkring? Alla texter granskas av sakkunniga som väljs ut på rekommendation, ofta från de olika specialitetsföreningarna. Jävsdeklaration krävs av de sakkunniga. Alla texter har hänvisningar till nationella riktlinjer och relevant medicinsk litteratur.

Hur ofta uppdateras innehållet? Uppdatering sker kontinuerligt. Utifrån skanning av relevanta artiklar i PubMed gör de medicins­ka redaktörerna en bedömning av vilka uppgifter som behöver uppdateras. Nära samarbete sker också med NEL kring de uppdateringar som redaktörerna där gör dagligen utifrån medicinska tidskrifter och andra tjänster. Synpunkter från de sakkunniga inhämtas också.

Praktisk medicin

Startår: 2003.

Ägare: Three Doctors AB.

Antal användare/besök: 6 000 unika besök/dag (Google Analytics).

Avgift: Gratis att använda.

Finansiering: Genom bokförsäljning samt annonser

Annonspolicy: Godkända läke­medel samt platsannonser.

Vad finns på sajten? Information om behandling, utredning, differentialdiagnoser m m för öppenvården.

Antal artiklar: Behandlingsförslag för de 1 000 vanligaste öppenvårdsdiagnoserna.

Hur sker urvalet av artikel­ämnen? De vanligaste öppenvårdsdiagnoserna.

Urval av skribenter: Erfarna, kliniskt verksamma,  pålästa läkare med gott rennomé.

Ersättning till skribenter: En företagsintern fråga.

Hur sker kvalitetssäkring? Kvalitetssäkringen är korrelerad till urvalet av författare.

Hur ofta uppdateras innehållet? Årlig total uppdatering/revidering samt vid behov.

Internetmedicin

Startår: 2000.

Ägare: Internetmedicn AB.

Antal användare/besök: 30 000 läkare är registerade användare (tjänsten kan även användas utan registrering).

Avgift: Gratis att använda.

Finansiering: Annonser (plats- och produkt-).

Annonspolicy: Allmänna etiska regler för annonsering samt branschöverenskommelser. Annonsörer har inget inflytande över sajtens innehåll.

Vad finns på sajten? Behandlingsöversikter inom hela medicinska fältet. ICD-koder. Videoarkiv.

Antal artiklar: 859 (nov 2014).

Hur sker urvalet av artikel­ämnen? Görs av redaktionsråd bestående av artikelförfattare/granskare, professorer, docenter, allmänläkare, sjukhusspecialister, underläkare och läkarstudenter.

Urval av skribenter: Görs av redaktionsrådet.

Ersättning till skribenter: En liten ersättning varje år i samband med uppdatering av pm. 

Hur sker kvalitetssäkring? »Peer review« av ett vetenskapligt råd samt granskning av allmänläkare, sjukhusläkare och läkarstuderande. Läkare kan också kommentera alla dokument och ge feedback. Behandlingsdokument baseras på riktlinjer från SBU, Socialstyrelsen, Läkemedelsverke och andra evidensbaserade beslutsstöd.

Hur ofta uppdateras innehållet? Målsättningen är att alla dokument ska uppdateras minst en gång om året eller oftare vid behov.

Netdoktor pro

Startår: 2010.

Ägare: B Media invest (Bonnier) samt tre privatpersoner.

Antal användare/besök: Ca 15 000 besök av läkare/månad.

Avgift: Gratis att använda.

Finansiering: Annonser.

Annonspolicy: Annonser är märkta och tydligt separerade från redaktionellt innehåll.

Vad finns på sajten?Täcker in alla specialiteter/ämnesområden. Innehåller medicinska översikter, medicinska nyheter, redaktionella artiklar samt intervjuer, expertchattar, diskussionsforum för läkare och läkarstudenter, medicinska »verktyg« såsom ICD-koder, anatomiska bilder, instruktionsfilmer, blankettunderlag (sjukskrivning etc), vård­-program, patientinformation och studentsidor (quiz, EKG-utbildning etc).

Antal artiklar: Ca 500.

Hur sker urvalet av artikel­ämnen?: Utfrån läsarbehov, vad som söks/efterfrågas o d.

Urval av skribenter: Noggranna val via nätverk och rekommendationer.

Ersättning till skribenter: 3 000 kr för nya översikter, 1 000 kr för uppdateringar.

Hur sker kvalitetssäkring? Genom att anlita etablerade experter, genom jävsdeklarationer samt genom granskare inklusive medicinsk kompetens på redaktionen.

Hur ofta uppdateras innehållet? Regelbundet, ambitionen är årligen.

Allmän­medicin.se

Startår: 2007.

Ägare: Studentlitteratur

Antal användare/besök: Ca 1 800 användare (allmänläkare).

Avgift: 5 995 kr/år för en vårdcentral med upp till 15 användare.

Finansiering: Abonnemangsavgifter.

Annonspolicy:

Vad finns på sajten? Tjänsten är en medicinsk söktjänst som samlar information ur ett 20-tal svenskspråkiga medicinska böcker  samt svenska och internationella medicinska sajter, däribland Internetmedicin, Praktisk medicin,  Rikshandboken Barnhälsovård, Läkartidningen och SBU. Diagnoskoder, länkar, de vanligaste blanketterna, patientinformation och beslutsstöd för sjukskrivning finns också tillgängligt.

Antal artiklar: Ca 8 000 boksidor medicinsk litteratur och ett 20-tal externa webbplatser är sökbara.

Hur sker urvalet av artikel­ämnen? Urvalet görs av författarna till den medicinska litteraturen.

Urval av skribenter: Som författare anlitas tongivande experter inom respektive område.

Ersättning till skribenter: Författarna får royalty från abonnemangsavgifter.

Hur sker kvalitetssäkring? Genom att de författare som anlitas  är medicinska experter. Mångfalden av källor gör att frågor belyses från olika håll.

Hur ofta uppdateras innehållet? Den medicinska litteraturen utgörs av senaste upplagorna. Länksamlingar uppdateras  kontinuerligt.

Fler artiklar om kunskapsstöd

Kunskapsstöd på nätet – marknad som växer
Så svarar några läkare
Planerna på ett hälsobibliotek påverkar förutsättningarna

Informationen kommer från en enkät som Läkartidningen skickat till de ledande kommersiella svenskspråkiga kunskapsstöden samt till Rikshandboken Barnhälsovård, som drivs gemensamt av landstingen. Uppgifterna har inte verifierats av Läkartidningen, utan det är respektive sajt som står för dem.