Teknik för mitokondriebyte. Ur: Wilbe Ramsay K, Hanson C, Asplund K. Mitokondrie­byte – potentiell terapimetod med etiska implikationer. Svår sjukdom kan möjligen förhindras, men kunskapsluckor finns. Läkartidningen. 2014;111:CTIH

Det brittiska parlamentet röstade den här veckan för en lagtext som gör det tillåtet att byta ut äggcellens mitokondrier i samband med IVF-behandling. Förslaget är kontroversiellt och har av vissa kritiserats för att leda till skapandet av barn med tre föräldrar. En klar majoritet i parlamentet var dock för, röstsiffrorna blev 382–128. Om lagförslaget går igenom också i överhuset blir Storbritannien först i världen med att tillåta mitokondriebyte.

Syftet är att undvika sjukdomar som orsakas av mutationer i mitokondrie-DNA. Många av dessa mitokondriella sjukdomar är allvarliga, leder till död i tidig ålder och är inte möjliga att behandla. Eftersom det bara är äggets mitokondrier som går över till embryot ärvs sådana sjukdomar bara från modern.

Vid mitokondriebyte är det i själva verket hela äggcellen utom kärn-DNA:t som byts ut. Från ägget med skadat mitokondrie-DNA plockar man ut kärnspolen, eller prokärnorna om ägget befruktats, och sätter in i donatorns ägg som tömts på den egna kärnspolen/prokärnorna.

Tekniken beskrivs i en översiktsartikel om mitokondriebyte publicerad i Läkartidningen i juli 2014. Artikeln, skriven bland annat av representanter för Statens medicinsk-etiska råd (Smer), tar också upp medicinska risker och etiska överväganden. Diskussionen om att mitokondriebyte skulle leda till ett barn med tre genetiska föräldrar berörs bland annat. Mitokondrien innehåller dock bara 37 gener att jämföra med cellkärnans ca 20 000 transkriberade gener, och enligt Smer bör barn som eventuellt tillkommer genom mitokondriebyte anses ha två genetiska föräldrar och inte tre.

Smer behandlade frågan om mitokondriebyte 2013 och kom då fram till att metoden inte var etiskt godtagbar eftersom det inte fanns tillräcklig kunskap om de medicinska riskerna.

I artikeln i Läkartidningen konstateras också att det i Sverige är förbjudet att använda tekniker för mitokondriebyte enligt lagen om genetisk integritet (2006:351), eftersom de medför genetiska förändringar som kan gå i arv. Det krävs därför en lagändring för att mitokondriebyte ska kunna göras inom ramen för forskning eller behandling i Sverige.

Läs mer: Mitokondriebyte – potentiell terapimetod med etiska implikationer (Läkartidningen nr 29-31/2014)