År 2012–2013 fördubblades antalet 6:6a-anmälningar (se faktaruta) inom hälso- och sjukvården. 2012 gjordes 52 stycken, 2013 63 stycken. Tre problem stack ut: hög arbetsbelastning, överbeläggningar och IT-system (LT nr 12–13/2014).

Förra året kom en ny vändning. Anmälningarna i Arbetsmiljöverkets statistik dök kraftigt nedåt igen och hamnade på 31 stycken.

Men enligt arbetsmiljöinspektör Lise-Lotte Hamfelt, som är nationell branschsamordnare för hälso- och sjukvården, betyder det inte att arbetsmiljön har blivit bättre. Hon ser i stället andra förklaringar.

Under 2014 har Arbetsmiljöverket nämligen skärpt kraven på anmälningarna. Ett krav som tydliggjorts är att de aktuella cheferna måste känna till bristerna i arbetsmiljön och fått en chans att göra något åt dem.

– När vi har varit på inspektioner och begärt att chefer på en högre beslutsnivå ska närvara, har det framkommit att det inte alltid har varit känt att det har funnits problem på lägre nivå, säger Lise-Lotte Hamfelt och fortsätter:

– Därför har vi infört nya rutiner. 6:6a-framställningarna ska processas i hela linjeorganisationen upp till sjukhuschefen innan vi på Arbetsmiljöverket kommer in och pekar med hela handen.

En annan förändring är att Arbetsmiljöverket krävt att skyddsombuden formulerar problemen mer precist. Vårdfrågor är väldigt komplexa och frågeställningarna som kommer in från skyddsombuden är ibland för övergripande, enligt Lise-Lotte Hamfelt. Är skyddsombudets framställan för vag och otydlig, går inte verket vidare med den.

Antal 6:6a-anmälningar i hälso- och sjukvården 2009–2014:

2009: 28

2010: 38

2011: 30

2012: 52

2013: 63

2014: 31

– Vår uppgift på Arbetsmiljöverket är inte att tolka problembilden, utan problembilden måste vara tydlig och klar. Vad är det för brister som vi ska gå in och ta ställning till?

De flesta av anmälningarna som kom in 2014, hade gjorts av skyddsombud från Kommunal och Vårdförbundet. Endast ett fåtal kommer från läkarhåll. Flest anmälningar hade Region Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg).

Hög arbetsbelastning sticker fortfarande ut. Anmälningar som rör dåliga IT-system och överbeläggningar har däremot blivit ovanligare. Det sistnämnda tror Lise-Lotte Hamfelt beror på sjuksköterskebristen. När fler vårdplatser stängs eftersom personal saknas, syns inte överbeläggningsproblemen lika tydligt med Arbetsmiljöverkets glasögon.

– Då läggs inte patienter i korridorer eller andra utrymmen på samma sätt som förut, utan man använder de nedstängda vårdplatserna.

Detta är en 6:6a-anmälan

Ett skyddsombud ska i första hand vända sig till arbetsgivaren med krav på åtgärder om man upptäcker brister i arbetsmiljön. Om inte skyddsombudet är nöjt med svaret på sin begäran eller inte får något svar, kan ombudet göra en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a§ i Arbetsmiljölagen. Myndigheten kan då fatta beslut om föreläggande eller förbud.

Läs mer: Arbetsmiljölagen 6 kap