Det är i ett remissvar till Socialstyrelsen gällande en översyn av föreskrifterna om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall som Läkarförbundet lyfter upp frågan om kvaliteten i dödsfallsregistret.

I dag förekommer det enligt förbundet ofta att den egentliga dödsorsaken inte är känd, trots att en patient kan ha lidit av flera kända sjukdomar och att dödsfallet var förväntat. För att ta fram bra dödsorsaksintyg och därmed höja kvaliteten i registret anser förbundet att det är nödvändigt att fler patienter genomgår klinisk obduktion.

När det gäller förslaget till ändrade föreskrifter är Läkarförbundet är positivt till att det blir tydligare när den läkare som fastställer ett dödsfall ska anmäla dödsfallet till polisen och att det görs klart att läkaren ska rådfråga polisen om hen är osäker på om anmälan ska göras.

Samtidigt tror förbundet att inte alla vårdgivare har tillräcklig kunskap om regelverket. För att anmälningsskyldigheten och möjligheten att rådfråga polisen ska bli allmänt känd anser förbundet därför att Socialstyrelsen aktivt behöver informera vårdgivarna om den nya föreskriften.

Eftersom föreskrifterna är generellt utformade är det också enligt förbundet viktigt att vårdgivarna tar fram tydliga rutiner över vilka åtgärder som ska vidtas vid dödsfall.