DI slår efter en tillsyn fast att det befolkningsbaserade projektet LifeGene på flera punkter bryter mot personuppgiftslagen och den tillfälliga lagen om registerforskning, den så kallade LifeGene-lagen.

Bland annat kan de medverkande komma åt sina personuppgifter via en personlig hemsida, vilket strider mot förbudet mot direktåtkomst i LifeGene-lagen. De kan vidare ta del av känsliga och sekretessbelagda uppgifter om sig själva utan tillräckligt säker autentisering. Dessutom ger man inte tillräcklig information om hur personuppgifterna behandlas, enligt DI, som nu förelägger huvudmannen för LifeGene, Karolinska institutet, att åtgärda bristerna.

DI har också lämnat sitt remissvar på förslaget till ny registerforskningslag som ska ersätta den tillfälliga LifeGene-lagen. Sistnämnda lag tillkom efter kritik från just DI, som menade att etikprövningslagen inte tillät att man gav informerat samtycke till något så allmänt som »framtida forskning«.

I sitt svar på remissen upprepar myndigheten kritiken mot att man ska kunna samla in personuppgifter för ett ospecificerat syfte. Enligt myndigheten strider det mot regeringsformen och EU:s dataskyddsdirektiv och gör att det inte går att avgöra om det integritetsintrång som sker genom insamlingen av personuppgifterna är proportionellt mot ändamålet.

DI anser dessutom att lagförslaget inte innehåller tillräckliga åtgärder för att skydda integriteten. DI anser exempelvis att den som förvaltar uppgifterna inte bör vara samma person som nyttjar dem i sin forskning, just för att inte integritetsskyddet ska försummas.

LifeGene

LifeGene är en prospektiv studie för att studera orsakerna bakom olika folksjukdomar. Målet är att samla in information om gener, miljöfaktorer och sjukdomar från 500 000 svenskar.

2011 stoppade Datainspektionen projektet då man ansåg att syftet »framtida forskning« var för vagt för att tillgodose kravet på informerat samtycke vid insamlingen av känsliga personuppgifter.

Efter DI:s besked svarade regeringen med att instifta en särskild lag som gjorde att LifeGene kunde fortsätta. Den lagen är dock tidsbegränsad och slutar att gälla vid utgången av 2015.

Förra året presenterade regeringen särskilde utredare Bengt Westerberg ett förslag till permanent ramlag för forskningsdatabaser. Förslaget innehåller bland annat en möjlighet att ge ett brett samtycke till framtida projekt.