Mötet pågår den 11–13 februari och arrangeras av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC i Stockholm. Representanter från ett stort antal europeiska länder finns på plats för att diskutera hur den tilltagande antibiotikaresistensen ska bromsas. Det handlar bland annat om hur länder kan jämföra data för att snabbare kunna agera när det behövs och se vilka effekter som olika åtgärder får.

På mötet ska WHO presentera ett första utkast till en ny global handlingsplan. Handlingsplanen kommer att ta upp några huvudsakliga insatsområden och ska beskriva vad WHO respektive medlemsländerna behöver göra tillsammans. Eftersom problemet med antibiotikaresistens inte bara berör humanmedicin, krävs enligt WHO ett brett sektorsövergripande samarbete för att lyckas. Tanken är att den globala handlingsplanen ska antas i maj i år.

Sverige beskrivs som en av de drivande krafterna i kampen mot antibiotikaresistensen. I början av december förra året hölls ett annat internationellt möte i Stockholm om antibiotikaresistens. Bakom mötet stod Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten och WHO. Under det mötet enades representanter från ett drygt 30-tal länder om ett program för att övervaka och spåra spridningen av resistenta bakterier. Övervakningsprogrammet beskrevs då som det första, konkreta steget mot ett förverkligande av WHO:s handlingsplan.