Det framkommer av en enkätundersökning som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har gjort. 

På den egna enheten anser sig ett flertal av de svarande ha en öppen kommunikation och ett bra samarbete. Men många medarbetare är kritiska till den högsta ledningen, som man inte anser ger tillräckligt stöd i patientsäkerhetsarbetet. Rapporteringen kring avvikelser brister också, enligt svaren i enkätundersökningen. Händelser rapporteras inte, arbetsbelastningen upplevs som hög och samarbetet mellan olika enheter fungerar dåligt.

I rapporten används tre olika färgskalor för att ange hur stort förbättringsbehovet upplevs vara. Rött innebär att det är stort, gult att det finns ett visst förbättringsbehov och grönt att det fungerar bra.

På frågan om benägenhet att rapportera avvikelser hamnar alla landsting på rött. När det gäller arbetsbelastning lyser alla landsting utom Jönköping och Örebro (som hamnar på gult) röda. Och i alla landsting utom två (Jönköping och Kalmar) anser medarbetarna att det finns ett stort förbättringsbehov när det gäller stödet från landstingsledningen.

Det är andra gången som SKL gör en nationell mätning av medarbetarnas uppfattning av patientsäkerhetsarbetet. Förra gången var 2010–2011. Sedan dess är det framför allt två förändringar som verkar ha skett enligt svaren: Kommunikationen och återföringen kring avvikelser har blivit sämre, samtidigt har informationen och stödet till patienten vid en negativ händelse blivit bättre.

Om enkäten

Enkäten mäter medarbetares erfarenheter och uppfattningar om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete i den egna verksamheten i respektive landsting/region. Svarsfrekvensen var över 50 procent i samtliga landsting/regioner. Rapporten baserar sig på svaren från 112 665 personer.