MRSA-utbrottet på neonatalavdelningen ägde rum i början av januari förra året. Den nyfödde pojkens mor skriver i sin anmälan att han blev smittad av personalen, och hon beskriver att personalen gick mellan deras barn, datorn och andra patienter utan att tvätta händerna.

Smittspårningen resulterade i att sammanlagt åtta barn, åtta föräldrar och tre personal visade sig vara MRSA-positiva, alla med samma typ av bakterien. Ingen av dem blev dock sjuk.

Verksamhetschefen skriver i sitt yttrande att man vidtog en rad åtgärder på avdelningen så fort utbrottet blev känt: kontaktade sjukhusets vårdhygienexpertis, förstärkte hygienrutinerna och inledde smittspårningen. Personal som var positiv för MRSA avstängdes från vårdarbete, och antalet vårdplatser på avdelningen har minskats. Verksamhetschefen har också personligen träffat den lilla pojkens föräldrar.

I sitt beslut riktar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kritik mot vårdgivaren på flera punkter. IVO:s bedömning är att det är flera brister som har lett fram till MRSA-utbrottet: otillräckliga rutiner, bristande följsamhet till basala hygienrutiner och icke ändamålsenliga lokaler.

En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga spridning av multiresistenta bakterier är att bryta smittvägarna genom att tillämpa basala hygienregler, konstaterar IVO. Som samtidigt noterar att vårdgivaren tagit händelsen på allvar, och vidtagit en rad åtgärder för att göra vården bättre och säkrare.