– Läkare vill ta ansvar för sina patienter. Man anser att PAL gynnar både läkare och patienter och leder till ökad effektivitet.

Det sa kirurgen Elin Ericsson, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse samt ordförande i förbundets etik- och ansvarsråd, vid specialitetsföreningarnas möte i Stockholm den 25 mars.

Under året har Läkarförbundet utrett frågan om ett återinförande av PAL i en ny skrud. Förbundet har intervjuat enskilda läkare och fokusgrupper som består av både läkare och chefer (som även är läkare), träffat patientföreningar, undersökt hur tidigare PAL-system har fungerat och hur dagens system med fasta vårdkontakter fungerar.

Många av de intervjuade läkarna upplever att de redan arbetar som PAL, men det fungerar väldigt olika i olika verksamheter, visar genomgången.

– Någon sa sig vara »PAL i smyg« eftersom ledningen egentligen inte tillät det, sa Elin Ericsson.

– Min bild är att PAL många gånger fungerar bra inom det egna stupröret. Problemet är patienter som har flera sjukdomar och tillhör flera specialister.

Dagens system med en fast vårdkontakt fungerar dock dåligt, enligt Elin Ericsson.

– Det är en oklar funktion. Vårdgivarna lever inte upp till sin lagstadgade skyldighet.

Men trots att fokusgrupperna i stort är positiva till att PAL gör comeback, ser de också en del svårigheter och hinder på vägen. De tycker till exempel att det är svårt att definiera ett PAL-skap som passar alla. Ytterligare ett problem är att det råder brist på läkare inom flera specialiteter. Det finns även en oro för att det ska bli för mycket byråkrati.

– Det får inte bara bli en papperstiger, sa Elin Ericsson och fortsatte:

– Man vill inte ha något toppstyrt: »Så här är PAL, så ska det fungera«.

För att införa PAL igen behövs flexibilitet och resurser, enligt fokusgrupperna. Man vill ha frihet att utforma PAL-skapet så att det passar den egna verksamheten. En annan synpunkt är att det är viktigt att det främjar utväxlingen mellan allmänläkare och sjukhusspecialister. För att lösa kontinuitetsproblematiken med PAL kan teamarbete vara en lösning, enligt de intervjuade läkarna. 

– Det bör finnas en namngiven läkare som har det övergripande medicinska ansvaret, men ingen av oss arbetar ju dygnet runt alla dagar om året. Då kan en möjlighet vara att få hjälp av någon annan i teamet, sa Elin Ericsson.

PAL

För fem år sedan avskaffades kravet på att utse en patientansvarig läkare, PAL, och ersattes med en ny bestämmelse om en fast vårdkontakt, som dock inte ens behöver tillhöra sjukvårdspersonalen.

På Läkarförbundets förra fullmäktigemöte beslutades det att förbundet ska verka för en reglering, där det i samband med vård alltid finns en namngiven läkare med ansvar för patienten.

Planen är att Läkarförbundets rapport om PAL ska skickas ut på remiss till delföreningarna i månadsskiftet april/maj i år och att slutrapporten sedan ska vara klar i början av juli.

– Sedan kommer vi att driva opinion mot att återinföra PAL-skapet på ett fungerande sätt, sa Elin Ericsson.