Enligt den nya patientlagen har man som patient rätt att välja utförare av offentligt finansierad öppenvård inom eller utanför sitt eget landsting (se ruta). Man kan exempelvis lista sig på en vårdcentral som ligger i ett annat län om det är mer praktiskt.

Vad lagen innebär för möjligheten att söka vård på en vårdcentral som man inte är listad på tycks det däremot råda delade meningar om. Flera landsting skriver på sina sidor på 1177.se att man »tillfälligt« kan söka vård på en annan vårdcentral. Några av dem lägger samtidigt till att vårdcentralen kan hänvisa till den vårdcentral där man är listad.

Andra landsting menar att vårdcentraler måste ta emot alla patienter som ringer och vill boka tid hos dem, oavsett om de är listade eller inte. Bara de medicinska behoven får styra vem som ges företräde.

En region som gör den sistnämnda tolkningen är Östergötland, något som fått Josabeth Hultberg, allmänläkare på Åby vårdcentral i Norrköping, att reagera.

– Det blir svårt att uppfylla kraven i regelboken om att erbjuda kontinuitet för patienter med omfattande vårdbehov om vi ska ta emot alla som söker för dagen och är listade på underbemannade vårdcentraler i närheten, säger Josabeth Hultberg, som menar att effekten kan bli att tillgängligheten minskar.

– Två vårdcentraler här i Östergötland som haft »drop-in« ett par timmar per dag har slutat med det för att de har blivit överbelamrade med sökande.

Frågan togs upp vid DLF:s styrelsemöte den 3–4 mars. DLF:s ordförande Ove Andersson säger att man ser principiella problem med Östergötlands tolkning.

– Vi rekommenderar inte våra kollegor att okritiskt följa de här rekommendationerna.

Problemet är enligt Ove Andersson att tolkningen skapar synen att listning och fast vårdkontakt är mindre värt än tidigare.

– Det är en utveckling vi tycker är helt fel. Listning är en viktig grund för att skapa kontinuitet och står vi i valet mellan att sköta vår patient eller ta en ny med ungefär samma prioriteringsgrad måste vi värna våra egna patienter.

Redan i dag får ju primärvården ofta höra att kontinuiteten brister när det gäller vården av äldre, kroniskt sjuka och andra grupper med komplexa vårdbehov, framhåller Ove Andersson.

– Det kan inte ha varit lagstiftarens målsättning att lagen ska tolkas så att det slår sönder vården ännu mer.

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland, säger att regionen i sin tolkning följer en rekommendation från SKL.

– Öppenvårdsbesök har man rätt att söka var man vill även om man inte listar sig, och det är utifrån medicinska behov som vårdgivaren ska prioritera, säger Lena Lundgren, som säger att hon även stämt av tolkningen med övriga hälso- och sjukvårdsdirektörer i landet.

Men enligt patientlagens arkitekt, den särskilde utredaren Johan Assarsson, handlar regleringen i patientlagen om vård över länsgränser.

– Om jag som bor i Kalmar är i Stockholm ska jag behandlas som en stockholmare i öppenvården, det är det som patientlagen reglerar, säger Johan Assarsson.

Lagen säger däremot inget om hur man ska behandla listade patienter i förhållande till olistade.

– Där är det samma praxis som tidigare.

Enligt Lena Lundgren är det för tidigt att säga om den tolkning man gör i bland annat Östergötland kan påverka vården av kroniker och äldre vars behov kanske inte är akuta men som gärna vill ha en och samma doktor.

– Vi vet inte än hur många patienter som väljer att ta ett enstaka besök någon annanstans. I grunden tänker jag att om det finns en välfungerande vårdcentral nära där man bor, där man är listad, så finns det ingen anledning att gå någon annanstans.

– Men vi har sagt att vi ska följa det här noga för att se vilka volymer vi talar om och om vi behöver ge någon annan typ av vägledning.

Vid sidan av uppdraget att prioritera utifrån medicinska behov har vården även ett tillgänglighetsuppdrag, som uttrycks i vårdgarantin. SKL:s tolkning väcker även frågan om vem som ska uppfylla den.

Är en centralt belägen vårdcentral dit många tycker att det är praktiskt vända sig fast de inte är listade där, skyldig att uppfylla vårdgarantin för dessa patienter?

– Där är det ju så att med den nya lagen har patienten rätt att välja och det innebär att man behöver ha en annan planering än den man haft tidigare när det har handlat om dem som var listade där, säger Lena Lundgren.

Så står det i lagen

Patientlagen (9 kap 1§):

En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.

Hälso- och sjukvårdslagen (4§):

(…) Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som dem som gäller för de egna invånarna. (…)

Så skriver SKL:

Den patient som är »listad« inom primärvården ska inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som patienten har.