DO har på regeringens uppdrag granskat hur bland andra landsting och landstingsägda bolag lever upp till diskrimineringslagens krav om att kartlägga löneskillnader vart tredje år och att ha handlingsplaner för jämställda löner.

Samtliga landsting och landstingsägda bolag bedriver ett pågående arbete för jämställda löner, konstaterar DO, som samtidigt finner brister hos en majoritet av dem.

Brister förekommer framförallt i den del som handlar om att undersöka löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade arbeten som är likvärdiga om än inte lika. 18 procent av arbetsgivarna uppvisar brister i kartläggningen av sådana skillnader och 34 procent av dem uppvisar brister i analysen av dem.

När det gäller hur man kartlägger och analyserar löneskillnader mellan män och kvinnor som utför samma arbete är bristerna färre.

Vad gäller kravet att ha en handlingsplan för jämställda löner får 91 procent av landstingen och de landstingsägda bolagen godkänt utan anmärkning. Av de som har en sådan plan är det dock 16 procent som inte följt upp åtgärder från tidigare plan.

Efter DO:s tillsyn har flera arbetsgivare genomfört förbättringar som gör att de lever upp till sina skyldigheter.