I höstas kom Riksrevisionens rapport om hur vårdvalsreformen har påverkat primärvården (LT nr 47/2014). Det var en bitvis stark kritik som framfördes. »Vårdkostnaderna tycks öka, skillnaderna mellan landstingen minskar inte och vårdkrävande patienter missgynnas«, konstaterade Riksrevisionen. Att landstingen själva fått avgöra hur vårdval ska utformas och hur ersättningsystem ska fungera, har lett till ökade klyftor mellan landstingen enligt rapporten.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen flera åtgärder för att komma tillrätta med problemen:

  • Gör vårdvalssystemen mer enhetliga.
  • Gör ersättningssystemet så enkelt som möjligt och styr mot vårdens etiska principer.
  • Formulera inte primärvårdsuppdraget för brett.
  • Verka för att hälso- och sjukvårdens undantagsbestämmelse om särbehandling (HSL 5 §, tredje stycket) kommer till användning. Landstinget ska utforma vårdvalssystem så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för att göra undantag.
  • Tydliggör myndigheternas uppföljningsansvar.

Nu ger regeringen sin bedömning av rapporten och åtgärdsförslagen i en skrivelse till riksdagen.  

Regeringen håller med om att det visserligen vore bra med mer enhetliga ersättningssystem, men anser att ansvaret för hur de ska konstrueras måste ligga på landstingen/regionerna. Det skulle vara »ett mycket stort ingrepp i det kommunala självstyret om staten skulle reglera ett nationellt ersättningssystem«, skriver regeringen och påpekar att det är viktigt att det går att anpassa sjukvården efter regionala behov och förutsättningar.

Regeringen anser att en tydligare formulering av primärvårdens grunduppdrag vore bra och vill låta en »lämplig myndighet kartlägga hur landstingen formulerar sina primärvårdsuppdrag« för att få ett bättre kunskapsunderlag.

När det gäller undantagsbestämmelsen om särbehandling tänker regeringen inte vidta några särskilda åtgärder, eftersom regeringen ser att landstingen har börjat samarbeta i frågan.

Regeringen håller däremot med om att tydlig uppföljning är nödvändig och skriver också att regeringen ser över myndigheternas uppföljningsuppdrag.