Det handlar om vårdvalen logopedi, primär hörselrehabilitering, specialiserad fysioterapi, ögonsjukvård, gynekologi, hudsjukvård, öron-, näs- och halssjukvård, ortopedi/handkirurgi, neurologi, klinisk neurofysiologi och specialiserad rehabilitering, där förvaltningen bedömer att kostnaderna ökat för mycket. 

Läkarförbundet kräver att förslaget dras tillbaka, med hänvisning till att vårdgivare riskerar att slås ut och patienterna få sämre möjligheter till vård. Ersättningen borde snarare höjas.

– Förslaget är förbryllande med tanke på att det är vårdvalsförespråkare som utdelar en direkt råsop mot de enskilda företagen inom vården. Om förslaget blir verklighet skulle mångfalden av vårdgivare minska och direkt drabba enskilda patienter. Det här går också på tvärs mot dagens utveckling. En viktig omvandling av sjukvården för att göra den mer effektiv och tillgänglig är ju att flytta viss specialistvård ut från sjukhusen till öppenvård, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Vårdvalen som gäller husläkarverksamhet, barnavårdscentral, mödravårdscentral, vaccination, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och förlossning är inte föremål för sänkta nivåer.