För ett år sedan införde Skåne möjligheten för patienter att ta del av sin egen journal via nätet. Då var, precis som i övriga landsting som infört nätjournaler, anteckningar från psykiatrin undantagna. Men till hösten kommer man att ge tillgång även till psykiatrijournalerna, vilket man blir först i landet med. 

För Gunnar Moustgaard, chefläkare i Psykiatri Skåne, handlar beslutet om att öka patientinflytandet och om att undvika att stigmatisera patienter inom psykiatrin.

– Det är viktigt för en likvärdig vård att patienter inom psykiatrin har samma möjligheter som patienter med somatisk problematik, säger Gunnar Moustgaard, som menar att kvaliteten i vården vinner på mer transparens.

– Vi tror att det kan leda till bättre samarbete kring innehållet i behandlingen och till ökad följsamhet. Patienten kan också tala om i fall något blir fel i journalen.

Att psykiatrins journaler inte gjorts tillgängliga tidigare har att göra med de risker man sett för patienter och andra. Gunnar Moustgaard säger att beslutet i Skåne har föregåtts av en grundlig riskanalys, som bland annat lett till att man för slutenvården infört en fördröjning på två veckor innan patienterna kan läsa anteckningarna.

– Det finns patienter som är sårbara och som har en nedsatt autonomi under akuta förlopp. De skulle kunna ta illa vid sig av informationen eller dela med sig av information på ett sätt som de ångrar sedan när de är i ett mer stabilt skick.

Det finns även möjlighet att spärra särskilt känslig information så att den inte är åtkomlig alls i nätjournalen utan bara i pappersform, då menprövning kan göras innan den lämnas ut. Journaler från barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin går inte alls att läsa på nätet.

Lars Nevander, barnpsykiater och ordförande för Läkarförbundet Skåne, säger att det generellt sett är bra med välinformerade patienter, men påpekar att journalerna inte är skrivna för dem utan för personalen. Han menar att det finns en stor risk att man tvingas ägna tid och resurser åt att reda ut missförstånd av olika slag.

– Inom psykiatrin finns det fler patienter med personlighetsstörningar och förföljelseidéer som gör att missförstånd lättare uppstår och att man vänder sin aggression mot doktorn, säger Lars Nevander, som även ser risker för patienterna.

– Många patienter inom psykiatrin lever i destruktiva relationer och det kan finnas risk att någon partner eller anhörig tilltvingar sig uppgifter, och det kan i vissa situationer faktiskt vara farligt.

När det gäller risken att personalen utsätts för hot och våld från patienter som läser i sin journal framhåller Gunnar Moustgaard att man redan i dag har möjlighet att begära ut sin journal i pappersform.

– Negativa effekter på arbetsmiljön av den anledningen är sällsynta. Men det är en viktig fråga och vi kommer att följa arbetsmiljöpåverkan med hjälp av utomstående forskare och kan ompröva regelverket om det finns skäl för det.