Så här långt har den nya regeringen inte velat ge besked om vad som ska hända med utredningen om en ny, sexårig läkarutbildning som låg klar 2013 och som lades på is av alliansregeringen (se LT 07/2015).

I en interpellation till det ansvariga statsrådet Helene Hellmark Knutsson skriver Finn Bengtsson att bristen på besked kring grundutbildningen försvårar en ändamålsenlig planering av specialistutbildningen när ett nytt regelverk för ST snart träder i kraft. Dessutom behöver studentorganisationer, fakulteter och sjukvården besked så att de kan börja förbereda sig för den sexåriga läkarutbildning som han hoppas kommer att införas.

I en annan interpellation, till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, önskar Finn Bengtsson att staten ingriper mot »bristen på engagemang från sjukvårdens primärt ansvariga politiker« när det gäller läkarnas fortbildning. Enligt honom är Sverige tillsammans med Portugal och Malta de enda EU-länder som helt saknar regelverk för specialistläkares kompetensutveckling.

Själv förespråkar Finn Bengtsson tvingande reglering från Socialdepartementet, och menar att ett regeringsuppdrag omedelbart bör utgå till huvudmännen, professionsorganisationer samt Socialstyrelsen att utreda förutsättningarna för detta.