Det är Sveriges Kommuner och landsting, SKL, som har bett landsting och regionerna att fylla i en enkät om sommarbemanningen. Den genomfördes under mars och april, 19 av 21 landsting/regioner besvarade enkäten.

Resultatet visar – som väntat – att sjuksköterskor är särskilt svåra att få tag på. Något lättare har det varit att rekrytera läkare och undersköterskor. En tredjedel av landstingen säger sig dock ha svårt att hitta specialistläkare i allmänmedicin och psykiatri.

För att klara av sommaren trots bemanningsluckor vidtar landstingen, enligt SKL, en rad åtgärder.  Några exempel är att styra patientflödet och samverka mer med kommuner.  Men även om planerade insatser får stryka på foten är inte patientsäkerheten hotad enligt Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Servicenivån på den planerade verksamheten blir lägre under sommaren, det är normalt. Men den akuta vården finns konstant tillgänglig. Och det finns inget påvisbart samband mellan sommarens neddragning av disponibla vårdplatser och patientsäkerhetseffekter, som fler vårdskador eller ökat antal anmälningar, säger han i ett pressmeddelande.   

För att lösa bristen på sjuksköterskor har andra yrkesgrupper som socionomer, farmaceuter, sjukgymnaster, medicinska sekreterare och vårdadministratörer rekryterats. Tanken är att de ska ta över en del arbetsuppgifter från sjuksköterskorna.  

Några exempel på åtgärder som landstingen planerar

Renodla sjuksköterskans arbetsuppgifter och öka rekryteringen av andra yrkesgrupper.

Skapa en tydligare styrning inför och under semestermånaderna där team från HR-avdelningar och chefsläkare följer bemanningssituationen och kan göra snabba prioriteringar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Genomföra insatser för att fokusera på den akuta vården och vård som inte kan vänta under sommarmånaderna. 

Senarelägga ingrepp som inte är akuta och där det medicinska förloppet inte påverkas av väntan.

Styra patienterna till rätt vårdnivå genom information via 1177 Vårdguiden.

Skapa bättre regional samordning för att säkra tillgänglighet till akuta verksamheter som till exempel förlossningsvård.

Öka samarbetet mellan olika vårdgivare och mellan sjukhus, primärvård och kommuner. Utöka antalet vårdplatser hos privata vårdgivare utifrån lokala förutsättningar.

Använda möjligheten till utökad semesterperiod.

Erbjuda ersättning till medarbetare som önskar förlägga sin semester till andra tider än sommaren.

Anlita bemanningsföretag i begränsad omfattning.

Erbjuda medarbetare som gått i pension att fortsätta arbeta under sommaren.

Öka samarbetet med lärosäten för att tidigare fånga upp studenterna.

Källa: SKL:s enkät