Alla yrkesgrupper hade förbättrad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, enligt Socialstyrelsens rapport. Sjuksköterskor och undersköterskor hade bättre följsamhet, ca 75 procent, än läkare, ca 65 procent. Läkarna har dock ökat mer från mätningarnas början, då läkarna låg på 44 procent och sjuksköterskor och undersköterskor på 60 procent.

Foto: Contrastwerkstatt/Fotolia/IBL

I Socialstyrelsens vårdskadestudie från 2008 fann man cirka 3 000 fall, där undvikbara vårdskador bedömdes ha varit en bidragande orsak till att patienten avled. Man beräknade också att cirka 10 000 patienter kunde ha fått bestående men av varierande svårighetsgrad.

I Socialstyrelsens nya patientsäkerhetsrapport 2015, som offentliggjordes i dag den 15 april, har dessa siffror minskat betydligt. Antalet fall där vårdskador bidragit till att patienten avled anges nu till drygt 1 400, och cirka 3 000 patienter bedöms ha fått bestående men.

De nya siffrorna är hämtade från en undersökning som SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjorde 2013–2014. I likhet med studien från 2008 är den gjord med hjälp av journalgranskning. Eftersom man använt olika metoder går siffrorna inte att jämför rakt av, men Socialstyrelsen anser sig ändå kunna fastställa att antalet allvarliga, undvikbara vårdskador i Sverige har minskat.

Socialstyrelsens rapport visar också att vårdrelaterade infektioner är det vanligaste skadeområdet. Punktprevalensmätningarna visar ingen minskning för riket som helhet – knappt nio procent – med en stor variation mellan landstingen på mellan 5 och 13 procent.

Socialstyrelsen konstaterar att landstingens systematiska patientsäkerhetsarbete har utvecklats, och att kunskapen om vårdskadornas omfattning och typ har ökat. Samtidigt visar mätningarna av patientsäkerhetskultur att medarbetarna upplever förbättringsbehov inom flera områden, bland annat högsta ledningens stöd och benägenheten att rapportera risker och avvikelser.

Sammanfattningsvis anser Socialstyrelsen att utvecklingen går åt rätt håll, men att de regionala skillnaderna är fortsatt stora.

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015, Socialstyrelsen.