»Förbundsstyrelse« ligger i linje med vad övriga Saco-förbund kallar sina styrelser, enligt förslaget. Det är en av totalt nio propositioner som centralstyrelsen ställer till fullmäktige i år. Det brukar röra sig omkring tre. 

Några av de andra propositionerna handlar om stadgeändringar för ny reglering av ersättningar till förtroendevalda. Den nuvarande så kallade Ersättningskommittén, vars uppgift är att ta fram förslag till ersättningsnivåer, föreslås avvecklas och fullmäktige föreslås fastställa ett särskilt löne-, ersättnings- och arvodesreglemente. Förändringen syftar bland annat till att öka insynen och minska administrationen. Andra syften är att möjliggöra och i tid ersätta ett större – eller mindre – engagemang än vad som i dag ersätts och då ska lön och även pensionsavsättningar följa med. I dag bygger ersättningen för exempelvis ordföranden på en tjänstgöringsgrad på 80 procent, vilket innebär 80 procent av en välbetald mellanchefs lön (80 procent av 102 000 kronor i månaden), samt ett årligt arvode på 250 000 kronor. Några förändrade nivåer föreslås inte av styrelsen. Dock kan ersättningen, om styrelsens olika förslag går igenom, påverkas genom att ledamöters engagemang ökar eller minskar. 

Dessutom, vid sidan av propositionerna, väntas Ersättningskommittén, som alltså förelås avskaffas, lägga fram sitt årliga förslag på ersättningar och nivåer inför fullmäktigemötet. Då kommer styrelsen att uppdatera nivåerna i sitt föreslagna reglemente i enlighet med kommitténs förslag.

Också ordförandens, centralstyrelsens och kansliets inbördes roller är föremål för propositioner. CS föreslås utse firmatecknare och ansvara för kanslipersonalens kollektivavtal. Nytt är också att titeln på den högsta tjänstemannen på kansliet inte längre ska definieras i stadgarna. Titeln på den till sommaren tillträdande vd:n Hans Dahlgren kan därför komma att ändras.

Saxade mandatperioder för valberedningens ledamöter och för förtroendevalda revisorer samt en fastställd granskningsperiod för revisorerna på minst tre månader föreslås också.

Läs även:

Hans Dahlgren blir Läkarförbundets vd