Det nya regelverket för ST som börjar gälla 1 maj innebär att antalet basspecialiteter ökar och antalet grenspecialiteter minskar – vilket delvis kan ses som en tillbakagång till situationen innan nuvarande föreskrift (SOSFS 2008:17) började gälla. Samtidigt införs systemet med gemensam kunskapsbas för näraliggande specialiteter, något som ska underlätta bemanningen av jourlinjer.

Föreskriften innebär dessutom skärpta krav på extern kvalitetsgranskning, att delmålen sorteras upp i specialitetsövergripande respektive specialitetsspecifika delmål, en stärkt studierektorsroll, skärpta krav på dokumentation samt tydligare regelverk för specialister från tredje land. 

Specialiteter

Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsallergologi

Barn- och ungdomshemato­logi och onkologi

Barn- och ungdomskardiologi

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

Neonatologi

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Klinisk fysiologi

Radiologi

Neuroradiologi

Invärtesmedicinska specialiteter

Endokrinologi och diabetologi

Geriatrik

Hematologi

Internmedicin

Kardiologi

Lungsjukdomar

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Njurmedicin

Neurologiska specialiteter

Klinisk neurofysiologi

Neurokirurgi

Neurologi 

Rehabiliteringsmedicin

Kirurgiska specialiteter

Anestesi och intensivvård 

Barn- och ungdomskirurgi 

Handkirurgi

Kirurgi

Kärlkirurgi

Obstetrik och gynekologi Ortopedi

Plastikkirurgi

Toraxkirurgi

Urologi

Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar

Röst- och talrubbningar 

Hörsel- och balansrubbningar

Laboratoriemedicinska specialiteter

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi

Psykiatriska specialiteter

Barn- och ungdomspsykiatri

Psykiatri

Rättspsykiatri

Enskilda basspecialiteter

Akutsjukvård

Allmänmedicin

Arbets- och miljömedicin

Hud- och könssjukdomar

Infektionssjukdomar

Klinisk farmakologi

Klinisk genetik

Onkologi

Reumatologi

Rättsmedicin

Socialmedicin

Tilläggsspecialiteter

Allergologi

Arbetsmedicin

Beroendemedicin

Gynekologisk onkologi

Nuklearmedicin

Palliativ medicin

Skolhälsovård

Smärtlindring

Vårdhygien 

Äldrepsykiatri

(Kursivering = grenspecialitet)