Läkarförbundet har skickat ut en enkät om löneöversynen till medlemmar på chefspositioner. Den handlar både om hur de sätter sina underställda läkares löner och hur deras egna löner sätts. Det är första gången som Läkarförbundet gör en sådan enkät.

– Vi ville ta reda på hur cheferna ser på lönesättningen. Dels om de är nöjda med sin egen löneöversyn. Dels vad de tycker om hur man lönesätter läkarna, säger Karin Rhenman, chefsförhandlare på Läkarförbundet.

Svaren visar att 82 procent av cheferna genomförde löneöversynen genom lönesamtal och förhandlingar med läkarföreningen. De flesta av cheferna tyckte att det fungerade bra. 69 procent sa att förhandlingarna med läkarföreningarna bidrog till bättre kvalitet, och 86 procent var helt eller delvis nöjda med hur löneöversynen fungerat.

– Resultatet av enkäten ger en fingervisning på att det rådande systemet fungerar bra, säger Karin Rhenman.

59 procent ansåg sig ha det stöd från arbetsgivaren som de behövde för att genomföra löneöversynen, 33 procent sade sig delvis ha det. 8 procent sa nej. Majoriteten, 60 procent, tyckte att det underlättade om det fanns ett centralt garanterat utrymme för löneöversynen.

Desto färre var nöjda med den egna löneöversynen. 43 procent uppgav att deras lön hade satts ensidigt av arbetsgivaren, utan att något lönesamtal hade hållits. Nästa alla av dem sade sig var missnöjda. Av de som uppgav att lönen satts i lönesättande samtal, var färre, 18 procent, missnöjda.

Det nuvarande Läkaravtalet mellan Sveriges Kommuner och landsting och Läkarförbundet tecknades av parterna från 2013 och gäller fyra år. 2013 och 2014 var den garanterade löneökningen 2,2 procent per år. Åren 2015 och 2016 är däremot sifferlösa, vilket innebär att arbetsgivaren och facket lokalt kommer överens om storleken på löneökningarna.

I början av nästa år kommer Läkarförbundet och SKL, Sveriges Kommuner och landsting, att utvärdera hur det sifferlösa 2015 har utfallit. Utvärderingen baseras på den insamlade lönestatistiken.

– Det vi hört från revisionerna hittills är väldigt olika, och det är svårt att veta hur det kommer utfalla, säger Rhenman och fortsätter:

– På vissa håll kan vi se att det inte ser ut att vara något större problem, men det finns problemområden. I Stockholm kostar bygget av Nya Karolinska sjukhuset en massa pengar, och det påverkar så klart löneöversynen. Men om det påverkar läkarna mer än andra vet vi inte än.

Andra landsting/regioner där Läkarförbundet har fått signaler om att det varit problem är Gotland och Västernorrland.

Enkäten

Enkäten skickades ut i november förra året till 1 067 medlemmar, svarsfrekvensen var 35 procent.

280 av läkarna satt på chefsposter inom sjukhusvården, 80 procent av dem arbetade kliniskt. 36 personer var chefer inom primärvården, nästan alla arbetade kliniskt. Majoriteten av cheferna som besvarade enkäten var verksamhetschefer.