I tingsrätten dömdes kirurgen för vållande till kroppsskada på grund av den misslyckade penisförstoringen, som enligt Socialstyrelsen inte utfördes enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och som ledde till att patienten bland annat drabbades av erektionsbortfall.

Nyligen ogillade dock hovrätten åtalet eftersom den inte ansåg att brottet var grovt, vilket betyder att preskriptionstiden hade löpt ut när åtalet väcktes.

Efter att ha gått igenom fallet gör dock Riksåklagaren, RÅ, en annan bedömning och vill därför att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. RÅ håller visserligen med lägre instanser om att kirurgen inte tog en medveten risk, men enligt RÅ kan även omedveten oaktsamhet utgöra ett grovt brott om det handlar om en situation som kräver särskild uppmärksamhet eller skicklighet. Det gäller exempelvis om gärningsmannen gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

När det som i detta fall handlar om ett kosmetiskt ingrepp i genitalierna med risk för allvarlig skada måste det ställas särskilt höga krav på att den som utför ingreppet har säkerställt att metoden är vedertagen, menar RÅ, som anser att det var en allvarlig försummelse av kirurgen att inte göra det. RÅ:s uppfattning är att kirurgen således bör dömas för grovt vållande till kroppsskada. Påföljden anser RÅ bör vara villkorlig dom i kombination med böter.

Begäran om prövningstillstånd rör inte det skadestånd som kirurgen ska betala till patienten. Tingsrätten dömde kirurgen att betala drygt 300 000 kronor, en summa som i hovrätten sänktes till 167 000 kronor.