Regeringen aviserade redan i höstas att man tänkte avskaffa kömiljarden, alliansregeringens bonussystem till landsting som är bra på att uppfylla vårdgarantin. Satsningen, som kritiserats av bland andra Läkarförbundet för att sätta den medicinska prioriteringen ur spel, skulle ersättas med en så kallad professionsmiljard med syfte att säkra kompetensförsörjningen inom vården.

Som en följd av att riksdagen avvisade regeringens budget till förmån för alliansens kan detta bli verklighet först 2016. I årets budget är pengarna bundna till en »tillgänglighets- och samordningsmiljard«. Det är dessa pengar som regeringen och SKL nu kommit överens om hur de ska användas.

Bland annat får landstingen pengar för att fortsätta rapportera till SKL:s väntetidsdatabas. Förutom att rapportera in hur man klarar vårdgarantins tidsgränser för förstagångsbesök och behandling ska man även rapportera in tiden till återbesök i specialistvården enligt den modell som SKL arbetat fram. Dessutom ska ledtider för diagnostiska undersökningar rapporteras.

Utöver det ska landstingen ta fram handlingsplaner med insatser för förbättrad tillgänglighet och en mer patientcentrerad vård. För ökad tillgänglighet kan det exempelvis handla om att hitta nya möjligheter till kommunikation via e-hälsotjänster. När det gäller personcentrerad vård kan ett insatsområde vara elektroniskt utskrivningsstöd som gör att primärvården informeras när patienter skrivs ut så att uppföljning kan ske. Landstingen måste senast den 31 januari 2016 redovisa vilka insatser som genomförts och påbörjats.

Bland de landsting som uppfyller dessa krav kommer pengarna att fördelas strikt utifrån befolkningsmängd. Till skillnad från i merparten av den förra regeringens vårdsatsningar ingår alltså ingen prestationsbaserad del.