Den nu behandlade anmälan är en av de två som gjorts mellan personer som var inblandade i en uppmärksammad transplantation av en konstgjord luftstrupe på Karolinska universitetssjukhuset sommaren 2011 (LT 2014;111:DAML).

Före den schism som uppstått mellan de två forskargrupperna arbetade de nära tillsammans och tillhörde samma organisation på KI. Enligt anmälaren, en medarbetare till den gästprofessor i kirurgi som ledde transplantationen, ska toraxkirurgen utan tillåtelse ha återanvänt data från en tidigare gemensam ansökan om ALF-medel när han sökte ett personligt anslag från Vetenskapsrådet, VR. Dessutom ska han i ansökan ha förvanskat information, bland annat i bildtexter. Han ska också felaktigt ha angivit att han varit medsökande i två andra ALF-ansökningar.

Anmälan har hanterats internt på KI av lärosätets etikråd, vars yttrande legat till grund för rektors ställningstagande.

I sitt beslut kommer rektor fram till att toraxkirurgen agerat oaktsamt när han inte såg till att skaffa ett dokumenterat samtycke från övriga inblandade när han använde gemensamma data i sin personliga ansökan. Att använda samma data i VR-ansökan som i ALF-ansökan är dessutom en allvarlig avvikelse från god sed i forskning och enligt rektor att betrakta som plagiat. Rektor anser också att toraxkirurgen brutit mot god forskningssed genom att figurer och figurtexter i ansökan inte stämt överens. Vidare anses toraxkirurgens förhållningssätt till ansökningar strida mot god sed i forskningen.

Överträdelserna har dock enligt rektors bedömning skett av oaktsamhet. Därmed har toraxkirurgen inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, vilket förutsätter uppsåt alternativt grov oaktsamhet.

Rektor hänvisar också till att det finns en »kultur« i den aktuella forskningsmiljön som toraxkirurgen inte kan hållas ensam ansvarig för. Mer om vad denna kultur består i framgår av etikrådets yttrande, där det konstateras att man inom forskargruppen tillämpat ett »strategiskt« tänkande när det gäller att få forskningsmedel, vilket betytt att de som skrivit ansökningar inte alltid stått med, eller att huvudsökande inte alltid själva bidragit. Etikrådet tror att detta »lättsinniga« förhållningssätt kan betyda att kirurgen varit medförfattare i ansökningar där han inte stått med.

En genomgång av aktuella etiska regler kommer att överlämnas till toraxkirurgen. Huruvida det blir några konsekvenser för hans anknytning till KI är det prefektens ansvar att ta ställning till.

Vad gäller den fuskanmälan som den nu friade läkaren lämnat in tillsammans med tre kollegor mot gästprofessorn väntas besked före sommaren. I en annan anmälan friades gästprofessorn nyligen. 

Läs tidigare 

Gästprofessor inte funnen skyldig till oredlighet i forskning

Fuskärendet på Karolinska: Läckta patientuppgifter polisanmälda

Fuskanklagelser efter världsunik operation på Karolinska