Den småskaliga, professionsstyrda vården innebär för läkare en större frihet att organisera vården, så att den blir bra och tar tillvara personalens kompetenser. Det skriver Privatläkarföreningen, Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna i en gemensam motion till Läkarförbundets fullmäktige. Ett kvitto på detta är att de mindre, läkarägda enheterna generellt får de högsta betygen i undersökningar som mäter patienternas »kundnöjdhet«.

Ett problem är att många landsting och regioner har mycket detaljerade regler som belastar verksamheten med ständigt ändrade krav på detaljredovisning av olika parametrar. Detta leder till byråkratisering och detaljstyrning, och begränsar den småskaliga professionella vårdens möjligheter att skräddarsy en verksamhet som långsiktigt gagnar patienterna.

Det skriver de tre föreningarna, och yrkar på att Läkarförbundet ska arbeta för att minska detaljregleringarna – och på sikt verkar för enkla och långsiktiga direktiv inom vårdval som gäller i hela landet.