Eftersom Norra Stockholms psykiatri saknar egen narkospersonal finns sedan ett antal år ett avtal med intilliggande Capio S:t Görans sjukhus om att man utför ECT (elbehandling) på Capio S:t Göran, där det finns både personal och lämpliga lokaler.

När JO 2013 fick kännedom om upplägget började man utreda huruvida detta är lagligt när det handlar om patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Enligt den ska tvångsvård ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting. Undantag får endast förekomma om det finns synnerliga skäl, och då endast efter beslut av regeringen.

Som Läkartidningen rapporterat bedömer Socialstyrelsen i ett yttrande till JO att verksamheten på S:t Göran inte är förenlig med LPT eftersom det inte finns något sådant regeringsbeslut. 

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, där Norra Stockholms psykiatri ingår, har i en kommentar till Socialstyrelsens yttrande anfört att Capio S:t Göran som offentligfinansierad vårdgivare är att jämställa med ett landsting. Vidare menar man att begreppet vårdinrättning bör tolkas i analogi med begrepp som vårdgivare och sjukvårdshuvudman, det vill säga syftande på den juridiska person som utför vården. Själva ECT:n genomförs i det aktuella fallet av personal från psykiatrin, inte från Capio S:t Göran, varför det är landstinget som är vårdgivaren.

JO anser dock att i fråga om lagstiftning som begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna, i detta fall skyddet mot kroppsliga ingrepp, måste lagstiftningen tolkas restriktivt. Därmed är det enligt JO självklart att begreppet »sjukvårdsinrättning som drivs av landsting« inte får tolkas så att det blir möjligt att ge tvångsvård utanför landstingets vårdinrättningar. Att ECT i strid med detta utförts på Capio S:t Göran anser JO förtjänar allvarlig kritik.

SLSO aviserade i sitt yttrande till JO att om denne skulle komma fram till att arrangemanget är olagligt kommer man att söka dispens från regeringen. Man kommer dessutom att lyfta behovet av en lagändring.