SLF snart som app?

Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska utveckla sin digitala kommunikation med medlemmarna. Motionären, Stockholms läkarförening, föreslår bland annat att förbundet utvecklar en app där man kan lagra sitt medlemskort, uppdatera personuppgifter samt få information om förbundets aktiviteter och svar på vanliga frågor.

Förbundet ska också enligt beslutet modernisera sin webbplats, som enligt motionen ger ett svåröverskådligt intryck och där det är svårt att hitta adekvat information.

Värna patientnära forskning i ny forskningspropp

Enligt en motion från Sylf, Privatläkarföreningen, Sjukhusläkarna och MSF finns en tendens i det nya ALF-avtalet att det är väletablerade forskare och välbeforskade områden som premieras.

När nu arbetet med en ny forskningspolitisk proposition inletts vill motionärerna att Läkarförbundet verkar för resursfördelning- och utvärderingsmodeller som är anpassade till den patientnära forskningens förutsättningar. Man vill också att förbundet verkar för goda villkor för deltidsforskande läkare under hela karriären. Motionen bifölls av fullmäktige.

Kunskap om läkares arbetsmiljö ska öka

Enligt statistik från AFA försäkring står psykiska diagnoser för majoriteten av långtidssjukskrivningarna bland läkare. Av dem har över hälften en stressdiagnos.

För att värna ett hållbart arbetsliv för läkare genom hela karriären ska Läkarförbundet verka gentemot arbetsgivarna för att förbättra och öka kunskapen om läkares psykosociala arbetsmiljö. Förbundet ska också verka för att öka kunskapen bland medlemmarna om stress och psykiska ohälsa samt hur detta kan förebyggas.

Förbundet ska jobba för fler AT-platser

Fullmäktige beslutade i enlighet med en motion från Upplands allmänna läkarförening, UAL, att Läkarförbundet ska arbeta för fler AT-platser. CS tyckte att motionen skulle anses besvarad, bland annat med hänvisning till att det kommer att gå fortare att bli klar läkare om det förslag till ny läkarutbildning som nu remissbehandlas går igenom. Ledamöter påpekade dock att det kommer att dröja ett bra tag innan en sådan reform är genomförd.

UAL hade även motionerat om att man skulle kunna vikariera ihop till sin AT, som det var möjligt förr. Både MSF och Sylf var dock starkt emot detta, varför motionären drog tillbaka förslaget.

Nej till norsk fortbildningsmodell

Ett förslag om att Läkarförbundet ska verka för att varje läkare regelbundet får ett antal månader för fortbildning, exempelvis vart femte år, röstades ned av fullmäktige. En sådan modell tillämpas i Norge, men CS ansåg att kompetensutveckling måste ske kontinuerligt och såg inget värde i att koncentrera fortbildningen till enstaka längre tillfällen.

Däremot antog fullmäktige en rad andra mål för fortbildningen som förbundet ska verka för, som att kvalitetens ska säkerställas, att den ska ske på arbetstid samt att minst 10 procent av arbetstiden avsätts för ändamålet. Besluten stämmer i allt väsentligt överens med Läkarförbundets gällande fortbildningspolicy.

Belys bristen på rehabplatser

Rehabiliteringsvården har monterats ner och är i dag gravt underdimensionerad. Därför ska Läkarförbundet verka för att belysa behovet av rehabiliteringssjukhus eller kliniker. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Sjukhusläkarna och Privatläkarföreningen.

Underlätta vård över landstingsgränserna

Patientlagen har öppnat möjligheten för patienter att söka öppen specialistvård utanför det egna landstinget eller regionen. Dock finns en begränsning i lagen i och med att lokala remissregler kan hindra patientens fria val. Det är också en begränsning att den slutna vården inte omfattas. Fullmäktige beslöt därför att Läkarförbundet ska verka för att förändra patientlagen, för att få bort dessa hinder mot patientens möjligheter att fritt söka vård i hela landet. 

Vinster i vården

Läkarförbundet måste i sin kommunikation påvisa skillnaden mellan skatteplanerande riskkapitalbolag och små, läkarägda vårdbolag. Förbundet ska också verka för att de senare blir undantagna från eventuell vinstbegränsning i den kommande utredningen om vinster i välfärden. Det yrkade Privatläkarföreningen i en motion. CS förklarade sig vara överens i sak, men ansåg inte att det behövdes något ytterligare uttalande i frågan nu. Fullmäktige beslutade anse motionen besvarad.

Ledningsansvarig utan mandat

En verksamhetschef behöver inte vara läkare, utan kan vara exempelvis en sjuksköterska. I dessa fall kan verksamhetschefen utse en medicinskt ledningsansvarig läkare, som dock saknar formella rättigheter eller befogenheter. Mellersta Skånes läkareförening ville i en motion stärka denna läkares position, genom att ge hen en oberoende ställning och tydliga ansvarsområden. CS ville inte ha något uttalande i denna fråga nu, och trots försök med olika formuleringar stannade även fullmäktige vid att anse motionen besvarad. 

Utred könsdiskriminering

Till förra årets fullmäktige lämnade Kvinnliga läkares förening, KLF, in en motion, som visade exempel på hur ersättningen för utförd vård skiljer sig mellan tillstånd som endast drabbar kvinnor, och likartade tillstånd som drabbar båda könen. Motionen bifölls. Sedan dess har Socialstyrelsen gjort en utredning, men den är enligt KLF kortfattad och går inte på djupet med frågan om könsskillnader. Därför motionerade KLF till årets fullmäktige att Läkarförbundet ska verka för att en ny utredning tillsätts. Fullmäktige biföll detta, och CS arbetar i första hand för att Vårdanalys ska göra en sådan utredning.