Beslutet föregicks av en timmes debatt i ett delvis upprört tonläge. 

– Många tycker att Ersättningskommittén är bra ur rent etisk synvinkel. Det är bra att styrelsen inte själv lägger förslag. Vill vi att CS ska sköta detta eller vill vi att en kommitté oberoende av CS ska sköta detta? sa Ersättningskommitténs ordförande Elisabet Rimeika.

Hon fick stöd av flera ledamöter, men CS förslag hade fler röster bakom sig, bland annat från Sveriges yngre läkares förening: 

– Att styrelsen lägger förslag är inte kontroversiellt. Det är fullmäktige som fattar beslut. Därför bifaller jag och Sylf propositionen i sin helhet, sa Lars Rocksén, Sylf.

Det handlar alltså om formerna för att besluta om ersättningar till de förtroendevalda som jobbar för förbundet centralt. Sedan 2010 har ett system gällt där en särskild, från centralstyrelsen oberoende, kommitté, Ersättningskommittén, varje år arbetar fram förslag till principer och nivåer för lön, arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda. Sedan fattar fullmäktige beslut. Vid förra årets fullmäktige beslutades att systemet skulle ses över under kommande år.

Inför årets fullmäktigemöte hade den situationen uppstått att förbundets centralstyrelse CS, uppdragit åt en konsultfirma att se över systemet, samtidigt som Ersättningskommittén själv reviderat sitt förslag till principer och nivåer för ersättningar.

Centralstyrelsens översyn, som gjorts med hjälp av en konsultbyrå, hade lett fram till ett förslag från styrelsen om att avskaffa Ersättningskommittén och att fullmäktiges roll ändras till att fastställa ett reglemente för ersättningar föreslaget av styrelsen i stället för att ta ställning till nivåförslag från Ersättningskommittén.

De flesta andra Saco-förbund låter styrelsen lämna förslag, enligt konsultutredningen.

Centralstyrelsens förslag antogs med två tredjedelars majoritet, och beslutet justerades omedelbart. Detta för att göra det möjligt att fatta beslut i sak på onsdagen om vilket reglemente som ska gälla det kommande året. Den avskaffade Ersättningskommitténs redan lagda förslag till nivåer och principer kom inte upp till omröstning på onsdagen. Då antogs i stället det förslag till lön-, ersättnings- och arvodesreglemente som centralstyrelsen lagt fram.