Förslaget om att inte införa generisk förskrivning har mött stark kritik under remissrundan. Bland annat från Läkarförbundet, Svenska läkaresällskapet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen. Trots detta står Läkamedelsverket kvar vid sitt nej i slutrapportet som lämnades till Socialdepartementet den 28 maj.

Bilden av kritiken från remissinsatserna som ges i rapporten stämmer dåligt överens med verkligheten, enligt Läkarförbundet.

I sammanfattningen av professionernas synpunkter skriver Läkemedelsverket: »Bland läkar-, tandläkar- och sjuksköterskeprofessionerna finns både de som är för och de som är emot ett införande av generisk förskrivning.«

– Det är en väldigt tendentiös tolkning. I princip alla är för generisk förskrivning, säger Camilla Damell, utredare på Läkarförbundet.

Det är bara två organisationer som går på Läkemedelsverkets linje, Distriktssköterskeföreningen och Sveriges tandläkarförbund.

 – Sättet som Läkemedelsverket har valt att skildra våra åsikter på fångar inte budskapet i våra remissvar överhuvudtaget, säger Emma Spak, ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.

– Läkemedelverket har aktivt valt att inte synliggöra kritiken. Det upplever vi som problematiskt, både som principfråga och i sakfrågan där flera organisationer har lyft fram generisk förskrivning som en väg framåt för att få en säkrare läkemedelsanvändning.

Läkarförbundet kommer nu tillsammans med andra professionsorganisationer att sända en skrivelse till Socialdepartementet.

Eva Arlander, enhetschef på Läkemedelsverket, säger att myndigheten har varit noga med att eftersträva en korrekt bild i sammanfattningarna och påpekar att samtliga remissvar även finns med som bilagor till rapporten.

– Jag tar förstås till mig av kritiken. Det är en utmaning att göra en sammanfattning. Vi har försökt ge en så rättvisande bild som möjligt, säger hon och fortsätter:

– Vi är en myndighet – vi tycker inte saker om det här utan har vänt och vridit på alla stenar och kommit fram till den slutsats som vi står för.