Förbundsstyrelse är en vanligare benämning och gör att Läkarförbundet hamnar i linje med övriga Saco-förbund.

Namnbytesförslaget var en av totalt nio propositioner som styrelsen ställde till fullmäktige i år. Alla röstades igenom.

Förbundsstyrelsen kommer framöver att utse firmatecknare och fastställa kanslipersonalens kollektivavtal.

Ordförandens roll och uppdrag kommer att förtydligas i stadgarna, medan tjänstebeteckningen på chefen för Läkarförbundets kansli, som hittills varit vd, inte längre bestäms av stadgarna.

Det kommer även att göras ett förtydligande i stadgarna angående tillgodoräknande av medlemmar vid bestämmande av antal fullmäktige för yrkes- och lokalförening.

Nytt är också att det införs saxade mandatperioder för valberedningens ledamöter och för förtroendevalda revisorer. Valberedningen, inklusive ordförande, ledamöter och suppleanter, har hittills valts varje udda år. Nu kommer man i stället att dela upp det så att halva valberedningen väljs vartannat år.

Mandattiden för revisorer och suppleanter kommer att omfatta två år i stället för ett. En revisor och suppleant väljs varje udda år, medan en ledamot och suppleant väljs varje jämnt år. Revisorerna kommer att få minst 12 veckor på sig att genomföra sin granskning före det årliga fullmäktigemötet.

Dessutom beslutades att ersättningskommittén avvecklas och att förtroendevalda som har ersättning från Läkarförbundet ska få »erforderlig« avsättning för pension och försäkringar enligt kollektivavtal.