Under många år har det varit praxis att landstingen betalat skadestånd till lokalföreningarna för läkare som arbetat för mycket övertid, dvs mer än 200 timmar per år om man inte lokalt kommit överens om något annat. Grunden för detta är att om arbetsmarknadens parter kommer överens om andra övertidsregler än de som finns i lagen betraktas överträdelser som avtalsbrott och eventuell ersättning tillfaller facket.

Det var när Landstinget Västernorrland 2012 bröt mot denna praxis och inte ville betala något skadestånd för den otillåtna övertid som läkarna i Örnsköldsvik och Sollefteå arbetat, som den nu avslutade processen inleddes. Landstingets argument var att det centrala avtalet inte innehåller några tidsgränser för övertiden. För att inte i stället behöva betala straffavgift till staten hävdade man att övertidsfrågan ändå på ett övergripande plan hade reglerats i kollektivavtalet genom att det finns andra skrivningar som rör övertid.

Den tolkningen ifrågasattes av Läkarförbundet som, i och med Arbetsmiljöverkets beslut att åtalsanmäla landstinget för otillåtet övertidsuttag och åklagarens beslut att gå vidare, anser att det har klargjorts att övertidsfrågan inte är reglerad i det centrala kollektivavtalet. Arbetsmiljöverket har ju inte någon tillsyn över kollektivavtal.

– Från vår sida var inte syftet att det skulle gå vidare till åklagare, utan vi ville klargöra avtalsfrågan och den tycker vi att vi har fått svar på genom Arbetsmiljöverkets ställningstagande, säger Nils Erik Solberg, chefsjurist på Läkarförbundet.

Myntet har dock en baksida. För lokalföreningar i de landsting där det inte finns något lokalt kollektivavtal som reglerar övertidsuttaget blir det svårare att hävda rätt till kompensation om läkarna arbetar för mycket övertid. Där får man vända sig Arbetsmiljöverket som kan döma ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

– Däremot om man har ett lokalt avtal eller förhandlar fram ett lokalt avtal då tar man hem frågan, och då kan det bli aktuellt att diskutera eventuella ersättningar, säger Nils Erik Solberg.

Läs tidigare artiklar

Varken åtal eller särskild övertidsavgift efter beslut i domstol

Inget åtal för brott mot arbetstidslagen i Västernorrland

Åtal hade inte varit aktuellt med nuvarande lagstiftning

Sex landstingschefer delgivna misstanke om brott

Ett 80-tal förhörs av polis om övertidsuttagen i Västernorrland

Läkarförening begär förhandling om övertid

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag

Läkares övertid. Landsting vill inte betala skadestånd