Förra årets fullmäktigemöte gav CS i uppdrag att till årets möte utreda om Läkarförbundet bör verka för att läkareden, som avskaffades 1886, skulle återinföras i Sverige. Slutsatsen i CS utredning, som föredrogs för fullmäktige, är att man inte rekommenderar att en ny läkared införs.

Ett skäl är att man bedömer det som orealistiskt att en ed skulle bli obligatorisk och bindande. Det finns ju till skillnad från när eden avskaffades i dag ett omfattande juridiskt regelverk som reglerar läkares yrkesansvar. Dessutom har många läkare en utländsk utbildning och det är inte rimligt att de skulle behöva »komplettera« den med att avlägga en ed.

Elin Karlsson, ledamot i CS och ordförande i etik- och ansvarsrådet, tyckte vidare att man måste fråga sig vad en ed ska syfta till. En ed skulle exempelvis kunna vara en form av samvetsklausul, något som hon menade inte vore oproblematiskt, och hon påminde om den aktuella diskussionen om att kunna vägra utföra aborter.

– Jag är inte säker på att vi tycker att det är bra att man ska kunna åberopa en ed och säga nej, det här gör jag inte.

Hon framhöll också att en ed till sin natur måste bli kortfattad och översiktlig. CS ville i stället arbeta för att öka kännedomen om förbundets yrkesetiska regler, som är mer omfattande.

Samtidigt medgav CS att en läkared kan fylla en ceremoniell funktion som en markering att man börjar sin yrkesverksamhet som läkare med det ansvar som det innebär. Enligt Medicine studerandes förbund är detta något som har starkt stöd bland deras medlemmar, och i samband med att verksamhetsplanen skulle antas yrkade MSF därför att Läkarförbundet skulle ta fram en frivillig ed som kunde avläggas i samband med examensceremonin.

CS yrkade dock på avslag.

– Vi rekommenderar att vi inte lägger till en sådan punkt i verksamhetsplanen utan att vi i enlighet med vår tidigare dragning fokuserar på våra etiska regler för vi tror att det är där vi har möjlighet att vinna mark, sa Elin Karlsson.

Förslaget togs till votering där det röstas ned med klar marginal.