Ove Andersson, Anders Sylwan, Karin Toberger, Gunnar Németh och Agneta Carlsson. Foto: Ola Torkelsson

För den som anser att primärvården utgör basen i en effektiv hälso- och sjukvård var de siffror som Ove Andersson presenterade när han inledde seminariet allt annat än betryggande.

– För 30 år sedan var 19 procent av alla läkare allmänläkare, i dag är det enligt OECD 16 procent. OECD-snittet är 30 procent och i länder med en stark tradition av primärvård är det uppåt 40 procent.

Andra siffor som illustrerar det prekära läget kommer från den tredje delen i Läkarförbundets primärvårdsutredning, som nu ligger klar. Den visar enligt Ove Andersson att bara varannan vårdcentral är fullbemannad och att var sjunde har mer än 65 procent vakanser.

– Vi ser dessutom när vi jämför med de svaren i den nationella patientenkäten att det finns ett klart samband mellan bemanningssituationen och hur patienterna upplever kvaliteten i vården.

Huvudbudskapet från Ove Andersson och Läkarförbundet var att situationen inte kommer att förbättras om inte staten tar en aktiv roll, exempelvis när det gäller dimensioneringen av ST-utbildningen.

– Historien har visat de senaste 25 åren att landstingen inte klarar att själva bryta kräftgången. Samverkan behövs, det är vår bestämda uppfattning.

Agneta Carlsson, statssekreterare på Socialdepartementet, menade att mycket av diskussionen om primärvården de senaste åren handlat om valfrihet och tillgänglighet, och tyckte att det var bra att Läkarförbundet lyft frågan om bemanningens betydelse.

– Att 50 procent av vårdcentralerna inte är fullbemannade är ett jättebekymmer för en jämlik vård.

Hon slog fast att staten inte kommer att ta över sjukvården under överskådlig tid.

– Däremot tror jag att större regioner vore bra för hälso- och sjukvården, och där är regeringens ambition att en karta ska vara klar under mandatperioden.

Hon påminde också om hälso- och sjukvårdsministerns initiativ till en nationell samling för kompetensförsörjning.

– En av de frågor vi ska diskutera inom den nationella samlingen är ST-utbildningen.

Karin Toberger, primärvårdschef i Västmanland, höll med om att landstingen inte ensamma klarar att göra de investeringar som behövs för att vända utvecklingen.

– Lite positivt är ändå att det finns ett större intresse bland unga läkare i dag att välja allmänmedicin. Jag tror att det beror på att man tycker om att kunna jobba dagtid och slippa jourer.

Samtidigt menade hon att man inte kommer åt problemen enbart genom att skapa fler ST-block.

– Många av de vi utbildar går direkt och blir hyrläkare, så vi får inte den personal vi behöver i alla fall. Vi klarar inte som arbetsgivare att konkurrera, så vi behöver också lösa hyrläkarfrågan.

Flera var inne på att man behöver öka attraktiviteten för allmänmedicinen. Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbotten, såg i det avseendet ett problem i de senaste årens fokus på tillgänglighet.

– Det är kanske inte så kul som distriktsläkare att säga att det vi är bäst på är tillgänglighet. Man vill ha bra resultat på sin diabetesvård osv, sa Anders Sylvan, som också lyfte fram utbildningens betydelse:

– Primärvården kommer som en rest i utbildningen efter att man gått igenom alla andra kliniker. Man kanske skulle starta utbildningen där, och på så sätt tala om att det är basen i vården. Jag vet att man gör så i Kanada, och det fungerar.

Något annat som lyftes upp var behovet av bra ersättnings- och uppföljningssystem:

– Vi har sagt sedan vi tillträdde att vi måste pausa lite och låta proffsen var proffs. Vi måste hitta sätt att styra smart utan att professionerna får ägna sig åt fel saker, sa Agneta Carlsson.

– Ersättningssystemen borde vara enhetliga över hela landet och utformade så att man har råd att ägna sig åt de patienter som behöver mer tid, tyckte Gunnar Németh, vice ordförande för Capio AB.

Karin Toberger menade att många inom primärvården upplever en stor frustration över att inte kunna leva upp till alla förväntningar från stat, landsting, kliniker och befolkning.

– Till dess vi får 30 eller 40 procent av alla läkare behöver man gå in och göra ett rejält jobb med att definiera vårt uppdrag, annars riskerar vi många tappade sugar.