I mars 2014 lade Arbetsmiljöverket fram ett föreläggande, där det ställs krav på att landstinget ska upprätta rutiner för att varje månad undersöka och bedöma riskerna i arbetet för fast anställda distriktsläkare med fler än 1 500 patienter. Om det inte blev gjort, riskerade regionen ett vite på 50 000 kronor (LT nr 49-50/2014).

Landstinget överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad, som dock gick på Arbetsmiljöverkets linje.

Efter beslutet har Region Örebro län skickat ut en webbenkät till läkarna på de landstingsdrivna vårdcentralerna en gång i månaden. Enkäten innehåller frågor där läkarna får gradera hur de upplever arbetsmiljön och arbetsbelastningen.

Men Arbetsmiljöverket är inte nöjt med det som regionen har gjort. I ett färskt beslut skärper man kraven och höjer vitet till 250 000 kronor. Myndigheten anser inte att arbetsgivaren har kunnat uppvisa rutiner för att riskbedöma läkarnas arbetsbelastning. Flera vårdcentraler har inte heller genomfört någon psykosocial skyddsrond.

– Det är ett viktigt principiellt beslut att läkarnas arbetsmiljö sätts i fokus. Det kändes väldigt positivt att Arbetsmiljöverket har lyssnat på vad vi säger, säger Ann-Marie Terner som är ordförande i Distriktsläkarföreningen i Örebro och huvudskyddsombud för läkarna i primärvården.

Desto mer besviken var hon efter det att Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren träffades i våras, och region Örebro län berättade om vad de gjort och planerar att göra åt problemen.

Efter mötet skickade Ann-Marie Terner en skrivelse till Arbetsmiljöverket. »Jag hade förväntat mig en betydligt mer konkret handlingsplan än det material som arbetsgivaren presenterade«, skriver hon.

– Åtgärderna var förslag som funnits i många år, utan att ha lett någonstans. Handlingplanerna kändes som något som var gjort för att formellt uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket, utan att det i praktiken innebar något positivt alls för läkarnas arbetssituation.

Resultatet från enkäten – som visar en viss ljusning – tycker Ann-Marie Terner inte är tillförlitliga eftersom svarsfrekvensen är låg, cirka 60 procent.

Den lokala läkarföreningen har framfört flera förslag som de tror skulle förbättra arbetssituationen. Det handlar om att ge varje läkare ett avgränsat uppdrag, ta fram riktlinjer för vad som ska prioriteras och prioriteras bort, se till att varje läkare har tillräckligt med tid samt diskutera med slutenvården kring gränsdragningen mellan primärvården och slutenvården.

Primärvårdsdirektören Karl G Bartoll är förvånad över Arbetsmiljöverkets beslut.

– Jag är lite överraskad över den kraft som Arbetsmiljöverket lägger i detta – att de höjer från 50 000 till 250 000 kronor.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att kraven som ställts tidigare inte är helt uppfyllda. Delar du den bilden?

– Jag tycker att vi har gjort ganska mycket enligt det ursprungliga kravet. Därför är jag lite överraskad. Vi måste analysera detta och fundera över vad vårt nästa steg blir. 

Kommer ni att överklaga beslutet?

– Det kan inte jag svara på i dag. 

Det behövs cirka 40 specialister i allmänmedicin i regionen, enligt Karl G Bartoll. I dag ersätts de vakanta tjänsterna med inhyrda läkare.

För att lösa bristen på specialister i allmänmedicin arbetar regionen med en utbildningsvårdcentral och olika rekryteringslösningar, enligt primärvårdsdirektören. En annan förhoppning är att läkarutbildningen vid Örebro universitet ska ge frukt.

– Vi har haft studenterna på VFU [verksamhetsförlagd utbildning] i primärvården sedan termin ett och vi får goda omdömen från studenterna. Förhoppningsvis väljer de så småningom allmänmedicin. Det kommer vi tjäna på i regionen och närområdet. Men de går termin nio nu så det kommer att dröja ett bra tag innan de kliver in på arenan, säger Karl G Bartoll.

Regionen har inte bara Arbetsmiljöverkets ögon på sig. Nyligen öppnade Inspektionen för vård och omsorg ett ärende efter flera larm från både patienter och verksamhetschefen vid Hallsbergs vårdcentral.

– Det är jätteintressant att en annan myndighet går in och tittar på detta. Arbetsmiljön går hand i hand med patientsäkerheten. Jag hoppas att det blir en synergieffekt och leder till att det blir ett starkare tryck, säger Ann-Marie Terner.

Region Örebro län ska upprätta rutiner för att bedöma riskerna i arbetet för läkare med fler än 1 500 patienter senast den 30 november i år, enligt Arbetsmiljöverkets beslut.