Frågan om kvaliteten på den interna utbildningen fick låga poäng (28 procent positiva svar) i Läkarförbundets enkät om fortbildning.

Foto: Pressmaster/Fotolia/IBL

Läkarförbundet har i en enkät frågat drygt 4 400 specialister och överläkare inom psykiatri, kirurgi, anestesi och intensivvård, bild- och funktionsmedicin, barn- och ungdomsmedicin samt internmedicin om hur de ser på sin fortbildning.

Den fråga som fick störst andel positiva svar var om man tycker att det finns utrymme att rådgöra med kollegor, där 76 procent angav något av de två mest positiva svarsalternativen på en femgradig skala. Många upplever också att deras chef uppmuntrar eget ansvar för undervisning och handledning samt för extern fortbildning, det vill säga kurser och konferenser.

Minst andel positiva svar fick man på frågan om det finns tydliga riktlinjer för specialisternas deltagande i kurser och konferenser, där bara 24 procent angav något av de mest positiva svarsalternativen. Låga poäng fick även frågan om kvaliteten på den interna utbildningen (28 procent positiva svar).

När det gäller den övergripande frågan om den nuvarande situationen motsvarar de krav man har på en önskvärd fortbildning gav 33 procent positiva svar. Här syns en könsskillnad i svaren, där manliga läkare är något mer nöjda med sin situation än kvinnliga (36 mot 30 procent).

Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets forsknings- och utbildningsdelegation, tycker att man bör var försiktig med att dra slutsatser eftersom det är första gången som enkäten genomförs.

– Men det är väldigt roligt att så många tycker att det interkollegiala samarbetet och kunskapsutbytet i vardagen fungerar.

Hon tycker också att svaren stärker Läkarförbundets uppfattning att man lokalt behöver bygga upp en tydlig struktur för att få en välfungerande fortbildning.

– Det behövs en struktur som reglerar tid, ekonomi, planering och uppföljning. Fortbildning är en »mjukvara« som det annars är lätt att skjuta upp för mer angelägna saker.

När det togs beslut om enkäten var en tanke att svaren skulle ligga till grund för en rankning av sjukhusen utifrån hur läkarna upplever fortbildningssituationen – därav namnet »fortbildningsrankning«. En sådan rankning har också gjorts baserat på frågan om man får en önskvärd fortbildning. Listan toppas av Avesta lasarett med 80 procent positiva svar, följt av Gällivare (71 procent) och Visby (68 procent). I botten finns ett antal sjukhus där ingen alls angett svaret 4 eller 5: Enköping, Lycksele, Värnamo och Örnsköldsvik.

Läkarförbundet manar dock till en viss försiktighet i tolkningen av resultatet, bland annat för att inte alla kliniker på sjukhusen är med och för att bortfallet varit stort.

– Utifrån den här första undersökningen går det inte att säga vilka sjukhus som är bättre och vilka som är sämre gällande fortbildning. Men tanken är att vi ska följa upp mätningen med vissa intervall för att kunna se om det finns ett mönster och om detta förändras över tid, säger Eva Engström.