Europadomstolen har inte tidigare tagit ställning till om det utgör ett brott mot Europakonventionens artikel 2 om rätt till liv att avbryta den livsuppehållande behandlingen för en patient.

Men i en dom på fredagen kommer domstolen fram till att det inte var ett brott mot rätten till liv när en läkare i Frankrike beslutade att avbryta vätske- och näringstillförseln för en man som alltsedan en trafikolycka 2008 befinner sig i så kallat Minimally Concious state. Läkarens beslut baserades på att skadorna var obotliga och på att patienten visat tecken på att inte vilja ha den vård han fick.

Sedan läkarens beslut fått godkänt i högsta instans i Frankrike vände sig mannens föräldrar, som inte vill att den livsuppehållande behandlingen ska avbrytas, förra sommaren till Europadomstolen, som temporärt stoppade verkställandet.

Europadomstolen slår nu fast att det finns olika uppfattningar bland medlemsländerna om huruvida det ska vara tillåtet att avbryta en livsuppehållande behandling och gör bedömningen att livets slutskede är ett område där enskilda länder själva måste få ta ställning.

Om det ska vara möjligt att avbryta livsuppehållande behandling utan att det strider mot artikel 2 måste det dock finnas ett tillräckligt tydligt juridiskt ramverk för att skydda mot missbruk. Domstolens utslag innebär att man godkänner det regelverk som finns i Frankrike kring avslutande av livsuppehållande behandling, ett regelverk som man anser har följts fullt ut i det aktuella fallet.

Ärendet avgjordes i Europadomstolens högsta instans, Stora kammaren, vilket innebär att det inte går att överklaga. Fem av de sjutton domarna reserverade sig mot beslutet.

Läs även:

Europadomstolen prövar avbrytande av behandling

Domstol stoppar avbrytande av livsuppehållande behandling