Den nya handlingsplanen antogs den 25 maj av Världshälsoorganisationens beslutande församling, WHA, vid dess årliga möte i Genève. Planen pekar ut antibiotikaresistens som ett växande globalt problem, som hotar möjligheterna att behandla infektionssjukdomar och underminerar många andra framsteg inom hälsa och medicin.

De åtgärder som enligt planen är nödvändiga kan sammanfattas i fem punkter:

  • Öka medvetenheten och kunskapen om antibiotikaresistens.
  • Stärk kontroll och forskning.
  • Minska förekomsten av infektioner.
  • Optimera användningen av antibiotika.
  • Investera mer i forskning och nya läkemedel.

WHA uppmanar alla medlemsländer att verkställa planen, anpassad till ländernas egna förutsättningar, och att mobilisera nya medel för detta. Om två år, i maj 2017, ska varje land ha antagit en nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens som går i linje med den globala planen. Planen ska omfatta användningen av antibiotika inom såväl medicin som jordbruk och djurhälsa.