Många anser att det nuvarande systemet är rättsosäkert. I dag ligger ansvaret för att utreda misstankar om oredlighet i forskning på lärosätena. Om de önskar kan de vända sig till en särskild expertgrupp under Centrala etikprövningsnämnden för ett yttrande. Även den som står utpekad kan begära att expertgruppen yttrar sig. Beslut om eventuella sanktioner mot en forskare som gjort sig skyldig till forskningsfusk fattas av rektorn vid det lärosäte där forskaren är anställd.

Det nuvarande systemet har kritiserats bland annat av Vetenskapsrådet. En definition av vad »oredlighet i forskning« är saknas, det finns inte några regler för hur misstankar ska utredas och det saknas enhetliga sanktioner, enligt Vetenskapsrådet.