Sedan 2014 har det kommit in fem klagomål från patienter på vårdcentralen och en lex Maria-anmälan har gjorts. Dessutom skrev vårdcentralchefen Susanne Wieland tidigare i år till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och larmade om den svåra läkarbristen:

»Detta innebär i sin tur att våra ’väntelistor’ med icke bedömda patienter ständigt växer och ger en oro i sjuksköterskegruppen. Det jag vill nu är att ha kontakt med er för en diskussion om hur vi ska kunna gå vidare«.

Nu har IVO valt att öppna ett särskilt ärende för att »på övergripande nivå diskutera bemanningsproblematiken«.

Problemen på Hallsbergs vårdcentral började våren 2013 och har sedan eskalerat. En av distriktsläkarna gick ned till halvtid för att ett år senare, våren 2014, gå i pension. Snart därpå gick en annan distriktsläkare i pension. Det ledde till att en nyexaminerad läkare och en ST-läkare slutade. Ytterligare en läkare, som handledde en annan ST-läkare, bytte till en annan vårdcentral och ST-läkaren flyttade med dit.

I dag är krisen ett faktum. Hallbergs vårdcentral har bara en enda fast anställd läkare som arbetar 65 procent. I övrigt bemannas vårdcentralen av hyrläkare och timanställda läkare. Pengar finns för 7 heltidsanställda läkare, men rekryteringarna har misslyckats och rekryteraren uppger att det även är svårt att hitta hyrläkare. Verksamhetschefen har varit tvungen att stänga vårdcentralen under halvdagar på grund av läkarbristen.

Sjuksköterskorna hänvisar patienterna till att lista sig på en annan vårdcentral. De uttrycker även en stor oro och stress för att göra fel när de inte kan rådfråga en läkare om de är osäkra på hur de ska gå vidare med en patient.

Sommarbemanningen i primärvården i området ser mycket problematisk ut, noterar IVO. Det finns endast nio läkare som kan dela på jouren, vilket innebär att varje person måste arbeta 5-6 jourpass per månad under sommaren.

Bristen på allmänläkare är stor i hela Region Örebro. Regionen saknar 40 allmänläkare inom primärvården, men någon riskbedömning med anledning av läkarbristen har inte gjorts. Enligt områdeschefen bedrivs en patientsäker vård, trots bemanningsproblemen.