IVO genomförde förra året en tillsyn av akutmottagningarnas patientsäkerhet. Nu ger myndigheten ut en rapport med syfte att berätta om tillståndet på mottagningarna. IVO har intervjuat 273 personer på 18 akutmottagningar inom Uppsala/Örebros sjukvårdsregion och resultatet kallas för »oroväckande« och »till viss del alarmerande«.

IVO slår fast att det av intervjuerna framkommer patientsäkerhetsrisker som är gemensamma för alla mottagningarna. Bland dessa nämns exempelvis bristande kompetens, otillräcklig bemanning, brist på vårdplatser och långa arbetspass.

IVO ger även konkreta exempel: »De intervjuade vittnar om hög personalomsättning bland sjuksköterskor och sänkta krav på kompetensnivå vid nyanställning.« Och: »Bland legitimerade läkare (inkluderat specialistläkare) inom medicin och kirurgi är det framförallt bristen på deras närvaro vid akutmottagningen som är oroande.«

Myndigheten pekar också ut lokalerna och det ökade patientflödet som patientsäkerhetsrisker. IVO menar att lokalerna inte upplevs vara anpassade för det ökande antalet patienter och att det tillsammans med brist på vårdplatser gör att patienter skickas hem eller väljer att åka hem utan att ha utretts i »önskad omfattning«.

IVO frågar sig i rapporten också vad som behöver göras och pekar då på att bemanningssituationen är ett problem. Vidare hävdas att organisationen av mottagningarna är omodern och att fortsatt patientsäkerhetsarbete måste prioriteras: »på vilket sätt det ska bedrivas och hur man ska få personal och chefer delaktiga.« 

Hela IVO:s rapport finns att läsa här.