De potentiellt katastrofala hälsoriskerna orsakade av klimatförändringar har underskattats, och att tackla problemet är en stor möjlighet för att förbättra den globala hälsan, fastslår Lancets kommission inom hälsa och klimatförändringar som står bakom rapporten.

WMA (World Medical Association) välkomnar den nya rapporten, som man menar belyser läkares allvarliga oro för att klimatförändringar utgör ett oacceptabelt stort hot mot hälsan. De direkta hälsoeffekterna kan enligt rapporten kopplas till ökad förekomst och intensitet av extremt väder. Indirekt påverkan kommer från förändrade mönster i infektionssjukdomar, effekter av utsläpp, undernäring, ofrivillig migration och ökad förekomst av konflikter.

Rapporten belyser en rad klimatrelaterade åtgärder som kan ge positiva hälsoeffekter. Minskad förbränning av fossila bränslen minskar förekomsten av sjukdomar i luftvägarna, medan mer gående och cykling minskar utsläppen och förekomsten av övervikt, diabetes, kranskärlssjukdom och stroke. Även mer klimatvänliga matvanor kan ge hälsovinster.

Den internationella kommissionen bildades för att kartlägga klimatförändringarnas påverkan på människors hälsa och vilka insatser som är nödvändiga. Att åstadkomma en global ekonomi som är mindre beroende av kol och säkra hälsofördelarna av detta är inte längre primärt en teknisk eller ekonomisk fråga, enligt Lancet. I stället är det en politisk fråga. Kommissionen kommer med nio rekommendationer om vad världens regeringar behöver göra under de kommande fem åren:

  • Investera i forskning och övervakning av klimatförändringar och folkhälsa
  • Skala upp finansieringen av hälsosystem som är motståndskraftiga mot klimatförändringar världen över, särskilt i låg- och medelinkomstländer
  • Säkerställa en snabb utfasning av kol som energikälla för att skydda mot hjärt- och lungsjukdomar
  • Uppmuntra omställningen till städer som stöder och främjar livsstilar som är hälsosamma både för individen och för planeten
  • Etablera ett ramverk för en stark, förutsägbar och internationell prismekanism för kol
  • Snabbt expandera tillgången till förnybar energi i låg- och medelinkomstländer
  • Stödja tillförlitliga beräkningar av hur klimatinsatser påverkar sjukdomsbörda, sjukvårdskostnader och ekonomisk produktivitet
  • Underlätta samarbeten mellan hälsodepartement och andra departement för att säkerställa att hälso- och klimatfrågor noggrant integreras i regeringsstrategier
  • Avtala om och implementera en internationell överenskommelse som stöder länder i omställningen till en mindre kolberoende ekonomi

Kommissionen kommer att utveckla en oberoende global handlingsplan, Countdown to 2030: Climate change and health action, med bildandet av en organisation som övervakar framstegen under de kommande 15 åren och rapporterar vartannat år i Lancet.

Referenser: Watts N, et al. Lancet. Epub 23 juni 2015. doi: 10.1016/ S0140-6736(15)60854-6