Sverige har lagstadgad vårdgaranti sedan 2010. Garantin innebär tidsgränser vid fyra punkter i vårdkedjan. Patienten har rätt att få telefonkontakt med primärvården samma dag, besök hos primärvårdsläkare inom en vecka, besök hos specialist inom 90 dagar, och påbörjad specialistbehandling inom 90 dagar efter beslut.

Nu har Vårdanalys, på uppdrag av regeringen, undersökt hur detta fungerar i verkligheten. Resultaten redovisas i en ny rapport, som presenterades vid ett seminarium i Almedalen den 30 juni.

Rapporten visar, att cirka 90 procent av patienterna får vård inom de tidsgränser som sätts i vårdgarantin.

– Det visar att vårdgarantin fyller en viktig funktion, sade utredaren Åsa Ljungvall som lett arbetet med rapporten. Men samtidigt är det stora skillnader mellan olika landsting, kliniker och specialiteter.

Utredarna har med olika metoder analyserat vad som ligger bakom skillnaderna. En av slutsatserna är att kliniker med högre produktivitet är bättre på att uppfylla vårdgarantin. Om en specialistläkare tar emot ytterligare en patient per arbetsdag, skulle infriandet av vårdgarantin för sådana besök öka med nära fem procentenheter.

En fråga som diskuteras mycket är om vårdgarantin leder till att de svårt sjuka trängs undan. Vårdanalys undersökningar tyder på att det inte behöver vara så:

– Vårdgarantin behöver inte leda till undanträngning, sade Åsa Ljungvall. Naturligtvis har vi sett exempel på undanträngningar. Men i stort har professionerna stor förmåga att prioritera utifrån medicinska behov.

En begränsning med dagens vårdgaranti är att den bara mäter vid fyra punkter i vårdkedjan. Diagnosticering, utredning, undersökningar och återbesök är exempel på delar som inte ingår. Denna konstruktion gör att dagens vårdgaranti i första hand riktar sig till en bred grupp patienter med relativt sett mindre medicinska behov.

En av rapportens rekommendationer till regeringen är därför att utveckla och komplettera vårdgarantin, så att man får med större delar av vårdkedjan och så att garantin passar bättre för patienter med större eller mer komplexa vårdbehov.

Det var en rekommendation som välkomnades av Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare sjukvård:

– Det är dags att skifta fokus, sade han. Det är dags att ställa politiska krav på kontinuitet, sa han.