Socialstyrelsen lämnar ifrån sig sitt arbete med kunskapsöversikter till Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som ska ha hela ansvaret för att arbeta med kunskapsöversikter och utvärdering av metoder som rör vården och – nu även – socialtjänsten. Det syns också i det nya lite längre namnet, SBU skrivs hädanefter ut: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Socialstyrelsen blir i stället navet för kunskapsstyrningen av vården på så vis att Socialstyrelsens generaldirektör ska leda det nya strategiska råd för statlig kunskapsstyrning, Rådet för styrning med kunskap, som ska bestå av nio statliga myndigheters chefer. Dessa myndigheter är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Myndigheten för delaktighet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Till det nya rådet ska ett rådgivande organ kopplas, Huvudmannagruppen, där förtroendevalda inom kommun och landsting ska sitta. Även här blir Socialstyrelsens generaldirektör ordförande.

Och här är några ytterligare förändringar som infaller den 1 juli:

  • Folkhälsomyndigheten tar över från Socialstyrelsen uppgifter enligt smittskyddslagen samt internationella hälsoåtaganden. Myndigheten får bland annat ett nationellt samordningsansvar för smittskyddsfrågor, ansvar för de nationella vaccinationsprogrammen, blir ny kontaktpunkt gentemot EU och WHO om samarbete om smittsamma sjukdomar och beredskap för hot mot människors hälsa. Myndigheten får också ansvar för pandemiberedskap, upphandling av pandemivaccin och för beredskapslager av smittskyddsmedel.
  • Socialstyrelsen behåller dock ansvar för vissa smittskyddsrelaterade frågor när de har att göra med hälso- och sjukvård och patientsäkerhet, närmare bestämt: vårdrelaterade infektioner och vårdhygien, blodsäkerhet, medicinsk teknik, sprutbyten, antibiotikaresistens, yrkesmässig hygienisk verksamhet, till exempel piercing och tatuering samt smittsamt avfall från hälso- och sjukvården.
  • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) får Socialstyrelsen som sin värdmyndighet i stället för Kammarkollegiet.
  • Myndigheten för vårdanalys byter namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och ska granska även socialtjänsten.