Foto: Zsolt Biczó/Fotolia

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, sammanfattar och kommenterar två systematiska översikter från Cochrane Collaboration om intagnings-CTG och kontinuerlig CTG (kardiotokografi). CTG övervakar fostrets tillstånd genom att registrera hjärtfrekvensen. Fostrets hjärtfrekvens kan också bedömas med auskultation, det vill säga avlyssning med tratt eller med en ultraljudshjärtmonitor.

Jämfört med auskultation ökar intagnings-CTG eventuellt risken för kejsarsnitt, skalpblodprov och kontinuerliga CTG-mätningar, konstaterar SBU. Det samlade materialet är för litet för att kunna besvara frågor om barnets långsiktiga hälsoeffekter och överlevnad.

Kontinuerlig CTG minskar enligt rapporten risken för nyföddhetskramp med cirka 50 procent jämfört med intermittent auskultation, men de långsiktiga hälsoeffekterna av detta är oklara. Ingen effekt kunde ses på barnets överlevnad. Översikten visar också att kontinuerlig CTG leder till fler kejsarsnitt och instrumentella förlossningar, vilket kan öka risken för komplikationer hos kvinnan. Eftersom majoriteten av studierna är av bristande kvalitet och dessutom publicerades för mellan 20 och 40 år sedan är det dock tveksamt om resultaten kan överföras till dagens svenska förlossningsvård. Skillnaden i kejsarsnittsfrekvens försvinner till exempel då endast studier av hög kvalitet tas med i analysen.

SBU:s slutsats är att effekten av kontinuerlig CTG behöver utredas i svenska studier och att mer forskning behövs för att kunna svara på om intagnings-CTG förhindrar skador eller dödsfall hos barnet.

I Sverige får alla gravida kvinnor en CTG-registrering vid ankomsten till förlossningsenheten. Vid lågriskförlossning använder 57 procent av svenska förlossningsavdelningar kontinuerlig CTG under utdrivningsskedet, enligt en enkätundersökning från 2007. Under öppningsskedet använder 87 procent intermittent CTG, medan 13 procent använder intermittent auskultation. Intagnings-CTG rekommenderas inte längre vid lågriskförlossning i Norge, Danmark, Island, Storbritannien och Kanada.