Regeringen har i en promemoria beskrivit ett förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, för att göra blir svårare för en arbetsgivare att använda visstidsanställningar. Läkarförbundet tycker att förslaget är otillräckligt och vill gå längre i begränsningarna.

I dag är möjligheterna att visstidsanställa stora. Det krävs sedan ett antal år inget särskilt skäl för att använda det som kallas allmän visstidsanställning. Lagen om anställningsskydd sätter dock en tidsgräns. Om allmän visstidsanställning pågår i sammanlagt två år eller mer under en femårsperiod så ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning. Samma sak med vikariat. Det går inte att lägga ihop dessa två typer av tillfälliga anställningsformer för att komma upp i två år. I praktiken finns alltså stora möjligheter för en arbetsgivare att varva vikariat och allmän visstidsanställning. Projektanställning, en anställningsform som ligger helt utanför LAS, räknas ej i sammanhanget och kan också användas. På så vis kan en arbetsgivare ha en person sysselsatt år efter år utan att personen blir fast anställd.

Regeringen föreslår nu att femårsgränsen slopas för allmän visstidsanställning så att det blir lättare att nå tvåårsgränsen. Även sådan anställningstid som är äldre än fem år ska alltså kunna räknas, och när den anställde arbetat så i sammanlagt två år ska anställningen övergå i fast. Någon motsvarande ändring för vikariat föreslår dock inte regeringen.

Läkarförbundet tycker att slopandet av femårsgränsen är otillräcklig och vill gå längre. I sitt remissvar konstaterar förbundet att det enligt regeringens förslag fortfarande skulle gå att varva olika typer av anställningar. Förbundet skulle hellre se att en tvåårsperiod gällde oavsett vilken typ av visstidsanställning de två åren består av. Dessutom skulle förbundet önska att lagstiftaren införde objektiva krav på arbetsgivaren för i vilka situationer det ska vara tillåtet att över huvud taget använda allmän visstidsanställning.

I en partsgemensam undersökning från 2013 framkom att andelen tidsbegränsat anställda legitimerade underläkare vid universitetssjukhusen uppgick till 17 procent, baserade på LAS. Det rör sig huvudsakligen om vikariat före ST. Enligt Läkarförbundet är det ett tecken på »överutnyttjande« som täcker ett egentligen varaktigt behov.

Tidigare använde universitetssjukhusen i stor utsträckning den så kallade LUS-lagen (lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter m. m.) för att visstidsanställa läkare. Men efter en kampanj från Sveriges yngre läkares förening »Fast jobb nu« så upphörde användningen av LUS-lagen i praktiken. Lagen finns dock kvar. Läkarförbundet passar i sitt remissvar på att påpeka att den borde avskaffas. De läkare som är visstidsanställda i dag, är det oftast enligt LAS, inte enligt LUS.