I oktober i fjol fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett anslag på 100 miljoner av regeringen för att hjälpa till med hälso- och sjukvårdsinsatser i det eboladrabbade Västafrika. Myndigheten valde att skicka ned en personalstyrka som skulle bemanna en ny ebolavårdenhet i Liberias huvudstad Monrovia.

Nu har myndighetens insats utvärderats av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som överlag ger gott betyg till MSB för det som blev myndighetens hittills största internationella snabbinsats.

Bland annat får man beröm för att man så pass snabbt lyckades rekrytera personal och komma på plats. En annan positiv sak är den flexibilitet man uppvisade när man valde att inte driva den planerade enheten i Monrovia utan riktade om stödet till en annan del av landet. Enligt FOI:s utredning bidrog detta till att stoppa spridningen av ebola i det området när epidemin nådde dit i december 2014.

Samtidigt konstaterar FOI att sjukvård var ett område som MSB tidigare nedprioriterat, och trots det överlag lyckade resultatet avråder man från insatser på nya områden under pågående kriser när tidsmarginalerna är små.

En fråga som ebolautbrottet i Västafrika väckt är om Sverige bör ha en permanent förmåga att kunna bemanna ett fältsjukhus utomlands. Rapporten pekar på att man i så fall bör undersöka var Sverige kan ha fördelar gentemot andra länder. MSB bör också se vilken roll KI, Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter och organisationer skulle kunna spela.

En viktig egenskap för ett eventuellt framtida permanent internationellt sjukvårdsteam är enligt utredningen att det är självförsörjande, inklusive förmågan till medicinsk evakuering av personalen.

Läs mer: Ebola – en samlingssida